Person Image

  Education

  • ศศ.ด.(พัฒนาสังคม), มหาวิทยาลัยนเรศวร, ไทย, 2550
  • ศษ.ม.(การส่งเสริมสุขภาพ) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2539
  • พยาบาลศาสตร์, วิทยาลัยพยาบาลพุทธชินราชบรมราชชนนี, ไทย
  • postdoctoral fellowship, University of Porto, Portugal, 2013

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 13 Project 3 6 0 0
  2021 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพฤติพลัง ผู้ร่วมวิจัย กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ ม.เกษตรศาสตร์ กพส. 0 0 0 0
  2020 การรับรู้สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยการเดินทางของผู้สูงอายุในชุมชนกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศและการท่องเที่ยวสำหรับนักเรียนผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย โครงการวิจัยมุ่งเป้า ปี 2562 มก.วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์ รายวิชาสุขศึกษา เรื่องพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ ด้วยวิธีการสอนโดยเกม ROV ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2017 การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สุขภาพแบบองค์รวมเพื่อการมีชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2017 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้สุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 โครงการวิจัยสถานภาพโปรแกรมสุขภาพแบบผสมผสานในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 0 4 0 0
  2016 ผลของโปรแกรมการฝึกแบบสถานีที่มีผลตอความคล?องแคล?วว่องไวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2016 ผลโปรแกรมฝึกแอโรบิกที่มีต่อความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิต และองค์ประกอบร่างกายของนักเรียนที่มีภาวะอ้วน ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2016 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้สื่อการสอน PG กับ การจัดการเรียนรู้แบบปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2014 โครงการวิจัยผลโปรแกรมลดนำ้หนักโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู่สมรรถนะแห่งตนเพื่อควบคุมความดันโลหิตสูงตำบลสระกำแพงใหญ่ จังหวัดศรีะษะเกษ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2012 พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 0 1 0 0
  2009 สถานการณ์และแนวโน้มของบัณฑิตศึกษาด้านการส่งเสริมสุขภาพในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 12 Project 15 11 0 0
  2019 ารทบทวนสถานการณ์นโยบายกิจกรรมทางกายผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย 2 0 0 0
  2017 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้กิจกรรมทางกายผู้สูงอายุแบบองค์รวม หัวหน้าโครงการ ศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 0 0 0 0
  2016 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมทางกายต้นแบบเพื่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 1 3 0 0
  2015 รูปแบบกิจกรรมทางกายเพื่อลดการเสื่อมถอยของสมรรถภาพการทำหน้าที่ทางกายสำหรับผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 2 1 0 0
  2015 โครงการสำรวจกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย พ.ศ.2558 หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 1 0 0 0
  2014 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 3 2 0 0
  2013 การเปรียบเทียบรูปแบบกิจกรรมทางกายระหว่างผู้สูงอายุไทยและโปรตุเกส หัวหน้าโครงการ Erasmus Mundus and Thai health Pormotion foundation 1 1 0 0
  2013 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 1 2 0 0
  2011 การประเมินผลโครงการสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะของชุมชนการเคหะแห่งชาติ หัวหน้าโครงการ การเคหะแห่งชาติ 1 1 0 0
  2011 โครงการการจัดการความรู้ในกระบวนการสร้างเสริมสุขภาวะระดับพื้นที่และการวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตกำลังพลกองทัพไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพของกำลังพลกองทัพไทย 0 0 0 0
  2009 เครือข่ายการแลกเปลี่ยนความรู้ และเครือข่ายความเป็นเพื่อน ของกลุ่มเยาวชน ในค่ายผู้นำภาคฤดูร้อน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 1 0 0 0
  2009 ผลกระทบการลงทุนด้านการส่งเสริมกีฬา และออกกำลังกายเพื่อสุขภาพต่อสุขภาวะสังคมไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 2 1 0 0