Person Image

  Education

  • ศศ.ด. (มวยไทยศึกษา), มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, ไทย
  • ศศ.ม.(พลศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • ศศ.บ.(พลสึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2024 ศูนย์กลางความรู้ศิลปะมวยไทยสู่ระดับโลก หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 16 Project 7 5 0 0
  2022 การพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและสุขภาพด้วยกิจกรรมกีฬาประเภทกระดานยืนพายอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัยมุ่งเป้า วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2565 0 0 0 0
  2021 การพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของชุมชนกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 1 0 0 0
  2021 การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้อย่างยั่งยืนสำหรับครูพลศึกษาและสุขศึกษาด้านกิจกรรมทางกายแบบวิถีชีวิตใหม่ ผู้ร่วมวิจัย ทุุุุุุุุุนสนัับสนุนการวิจััย วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2020 การพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายสำหรับการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการของนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) หัวหน้าโครงการ โครงการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการทำงานและการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 1 0 0 0
  2020 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมในอนาคตสำหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 นวัตกรรมบอลยางยืดเพื่อพัฒนาทักษะการเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอลมือบนในกีฬาวอลเลย์บอลสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2017 การพัฒนารูปแบบการแข่งขันมวยไทยเชิงอนุรักษ์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2016 ผลการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพที่มีผลต่อสมรรถภาพทางกายของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2016 การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 0 0 0 0
  2016 การประเมินสมรรถนะนิสิตชั้นปีที่ ๕ สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัยและการตีพิมพ์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 0 1 0 0
  2016 การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนิสิตชั้นปีที่ ๑ ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัยและการตีพิมพ์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 0 1 0 0
  2015 การสร้างรูปแบบการออกกำลังกายด้วยศิลปะมวยไทยโบราณสำหรับเยาวชนไทย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ 2 2 0 0
  2015 องค์ประกอบของการตัดสินใจเลือกเรียนคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2015 รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 0 0 0
  2014 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของผู้ประกอบการค่ายมวยไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2009 การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนการสอนมอยไทยในสถานศึกษา เขตภาคกลางตะวันตก หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 5 1 0 0
  2018 ผลการออกกำลังกายด้วยมวยไทยที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 3 1 0 0
  2018 เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายสำหรับเยาวชนและประชาชนไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา 2 0 0 0
  2010 การสร้างหลักสูตรสมรรถนะครูมวยไทย หัวหน้าโครงการ การกีฬาแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2009 พัฒนาการมวยไทยและมวยโบราณโคราช ลพบุรี ไชยา หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 0 0 0 0
  2009 การสร้างแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา อายุ 4-6 ปี หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 0 0 0 0
  2009 การสร้างแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา อายุ 4-6 ปี ผู้ร่วมวิจัย คณะกรรมการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพในสถาบันการศึกษา (สสส.) 0 0 0 0