Person Image

  Education

  • Ph.D. วิศวกรรมเครื่องกล , University Toulousc III , FRANCE
  • วศ.ม. Mechanical Engineering , University at Buffab, U.S.A.
  • วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
  • M.Eng. วิศวกรรมเครื่องกล , ENSAE, FRANCE

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2011 การสร้างแบบจำลอง ระบบควบคุม และทดสอบการบินเฮลิคอปเตอร์ไร้คนขับแบบสี่ใบพัด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 2 8 0 0
  2020 การออกแบบวิธีการลดการสั่นสะเทือนของโครงสร้างดาวเทียมแบบแซนวิช ระยะที่ 2 แบบพาสซีฟ (ขยายเวลา) หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2015 การเสียรูปแบบควบคู่ในคานโครงสร้างที่ทำจากวัสดุคอมโพสิต หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 1 0 0
  2015 การออกแบบและผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานด้วยวัสดุคอมโพสิต หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2014 การศึกษาคุณสมบัติการเสียรูปแบบควบคู่ของการดัด-การบิดในคานผนังบางที่ทำจากวัสดุประกอบแบบอัดซ้อน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2012 การสร้างแบบจำลอง ระบบควบคุม และทดสอบการบินเฮลิคอปเตอร์ไร้คนขับแบบสี่ใบพัด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2011 การพัฒนาแบบจำลองทางพลศาสตร์และการออกแบบระบบควบคุมการบินของเฮลิคอปเตอร์ไร้คนขับขนาดเล็ก หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2009 โครงการวิจัยและให้คำปรึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพทางอากาศพลศาสตร์ของใบพัดกังหันลม ผู้ร่วมวิจัย โครงการพัฒนาศักยภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 3 0 0
  2008 การเพิ่มประสิทธิภาพทางอากาศพลศาสตร์ของใบพัดกังหันลม ผู้ร่วมวิจัย โครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 1 4 0 0
  2018 การพัฒนาชุดแบตเตอรี่แบบถอดเปลี่ยนได้สำหรับรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนในประเทศไทย 1 3 0 0
  2017 โครงการออกแบบวิธีการลดการสั่นสะเทือนของโครงสร้างดาวเทียมแบบแซนวิช ระยะที่ ๒ – แบบพาสซีฟ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2017 การออกแบบวิธีการลดการสั่นสะเทือนของโครงสร้างดาวเทียมแบบแซนวิช ระยะที่ 2 แบบพาสซีฟ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2017 โครงการพัฒนาสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นสำนักงานอัจฉริยะด้านพลังงาน ผู้ร่วมวิจัย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 0 0 0 0
  2017 จัดทำแผ่นแม่บท (Master Plan) การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้าของอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 0 0 0 0
  2016 การออกแบบวิธีการลดการสั่นสะเทือนของโครงสร้างดาวเทียมแบบแซนวิช หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 0 1 0 0
  2011 การสร้างแบบจำลอง ระบบควบคุม และทดสอบการบินเฮลิคอปเตอร์ไร้คนขับแบบสี่ใบพัด หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0