Person Image

  Education

  • Ph.D.(Advance Bioresource Science), Chiba University, JAPAN, 2551
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์)สาขาพืชสวน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2544
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์)สาขาพืชสวน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2539

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 3 4 0 0
  2023 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของผักปลังสำหรับการเพิ่มซีลีเนียม สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชั่นประเภทบิสกิตเพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2022 การศึกษาผลของปุ๋ยละลายช้าต่อการเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดหวาน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2019 การแจกกระจาย และรูปฟอร์มของซีลีเนียมในพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศไทย และการประยุกต์ใช้ประโยชน์ของซีลีเนียมต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตในผักกาดหอม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
  2018 การแจกกระจาย และรูปฟอร์มของซีลีเนียมในพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศไทย และการประยุกต์ใช้ประโยชน์ของซีลีเนียมต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตในผักกาดหอม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การจัดการธาตุอาหารพืชที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดและผลกระทบต่อสมบัติของดินโดยการประยุกต์ใช้ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์-เคมี และปุ๋ยเคมีเพื่อระบบเกษตรยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2010 ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และการลดการไถพรวนต่อการเปลี่ยนแปลงธาตุคาร์บอนในพื้นที่เพาะปลูกข้าวในเขตภาคกลาง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 14 Project 5 13 0 0
  2022 การใช้ยานบินไร้คนขับประเมินการใส่ปุ๋ยแต่งหน้าไนโตรเจนในการผลิตอ้อย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2022 การจัดการดินและปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอ้อยในพื้นที่ภาคกลาง หัวหน้าโครงการย่อย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 วิธีการเลือกสำหรับควบคุมเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังโดยใช้สารกระตุ้นเชิงแสงในการย่อยสลายเส้นแป้งและไขแป้ง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2020 การใช้ยานบินไร้คนขับประเมินการใส่ปุ๋ยแต่งหน้าไนโตรเจนในการผลิตอ้อย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2019 การประเมินการกร่อนดินและมูลค่าการสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์ภายใต้มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำร่วมกับการจัดการธาตุอาหารในพื้นที่ปลูกชาน้ำมัน บ้านปางมะหัน จ.เชียงราย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัยมุ่งเป้า วิทยาเขตกำแพงแสน 1 0 0 0
  2019 บทบาทด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายใต้ “เกษตรศาสตร์ สร้างคน พัฒนาชาติ อย่างยั่งยืน” ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การประยุกต์ใช้วัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์ชีวภาพและสารกระตุ้นเชิงแสงในรูปแบบของเม็ดสารไฮโดรเจลสำหรับการผลิตปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มสารไคโตโอลิโกแซคคาไรด์เพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตและสารสำคัญในใบกะเพรา ผู้ร่วมวิจัย Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
  2015 ผลของการให้ไอโอดีนทางใบและทางดินต่อการเจริญเติบโตและปริมาณไอโอดีนสะสมในข้าวโพดฝักอ่อน ผู้ร่วมวิจัย ทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2012 ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และการลดการไถพรวนต่อการเปลี่ยนแปลงธาตุคาร์บอนในพื้นที่เพาะปลูกข้าวในเขตภาคกลาง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
  2010 การจัดการการเพาะปลูกและการนำของเหลือใช้จากการเกษตรกรรมมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปัญหาโลกร้อน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2010 การจัดการการเพาะปลูกและการนำของเหลือใช้จากการเกษตรกรรมมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปัญหาโลกร้อน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2010 การผลิตเอทานอลจากวัสดุเศษเหลือลิกโนเซลลูโลสด้วยกระบวนการย่อยเป็นน้ำตาลและหมักพร้อมกันโดยใช้การทำงานร่วมกันของเซลล์ตรึงรูป Zymmonas mobilis และ Saccharomyces diastaticus และการประยุกต์ใช้ในถังหมักชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2009 การสะสมคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 48 Project 30 30 0 0
  2022 ผลของ ORO-SOIL Ultra ต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติดินทางฟิสิกส์ หัวหน้าโครงการ บริษัท สหายเกษตรเคมีภัณฑ์ จำกัด 0 0 0 0
  2020 ผลของการทดสอบประสิทธิภาพของชนิดปุ๋ยสังกะสีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าว ข้าวโพดฝักอ่อน และอ้อยในสภาพแปลง หัวหน้าโครงการ บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 1 0 0 0
  2020 การเคลือบเมล็ดข้าวด้วยผงเหล็ก ต่อการงอกและการเจริญเติบโต ผู้ร่วมวิจัย JFE steel coporation, JAPAN 0 0 0 0
  2019 ผลของการใส่ ZnO ต่อการเติบโตและผลผลิตของข้าว พริกขี้หนู และการควบคุมโรคแคงเกอร์ของพืชตระกูลส้ม หัวหน้าโครงการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 1 1 0 0
  2019 โครงการวิจัยทดสอบปุ๋ยในนาข้าว หัวหน้าโครงการ บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด 0 0 0 0
  2019 ส่งเสริมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมผ่านการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมตาม GLOBE Protocol และการทำงานวิจัย ผู้ร่วมวิจัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) องค์การมหาชน 0 0 0 0
  2018 ผลของสูตรปุ๋ยเคมีที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตของผักขึ้นฉ่ายและผักกาดขาวปลี หัวหน้าโครงการ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2018 การพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีการตรวจวัดตาม GLOBE Protocol ผู้ร่วมวิจัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 0 0 0 0
  2017 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ตรวจวัดสิ่งแวดล้อมตามวิธีของ GLOBE Protocol และสร้างงานวิจัยวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ในรูปแบบ STEM EDUCATION ผู้ร่วมวิจัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2017 การพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์ทางดินระหว่างนักวิทยาศาสตร์ร่วมกับครูและนักเรียน ผู้ร่วมวิจัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 0 0 0
  2016 โครงการ พัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์ทางดินระหว่างนักวิทยาศาสตร์ร่วมกับครูและนักเรียน ปี2559 ผู้ร่วมวิจัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2015 การศึกษาและพัฒนาสมบัติ EcoStone เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเกษตร หัวหน้าโครงการ บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด 2 1 0 0
  2015 ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับสาร P-Power ต่อการเพิ่มผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท วังเคมี จำกัด 0 0 0 0
  2015 การใช้เชื้อราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาเพื่อยกระดับความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสในดินที่ปลูกกาแฟ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 0 0 0
  2015 พัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์ทางดินระหว่างนักวิทยาศาสตร์ร่วมกับครูและนักเรียน ผู้ร่วมวิจัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 1 0 0 0
  2015 ประสิทธิภาพของการใช้ปุ๋ยยูเรียชนิดต่างๆที่มีต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท พาริชเฟอทิไลเซอร์ จำกัด 2 0 0 0
  2014 การพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์ทางดินระหว่างนักวิทยาศาสตร์ร่วมกับครูและนักเรียน ผู้ร่วมวิจัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 1 1 0 0
  2013 ศึกษาสถานะธาตุอาหารพืชในดินต่อการสะสมธาตุอาหารพืชในใบองุ่น ผลผลิต และคุณภาพผลผลิตขององุ่นรับประทานสดพันธุ์ Beauty Seedless ที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 1 0 0 0
  2013 ผลของสูตรปุ๋ยเคมีที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยในผักคะน้าและผักกาดกวางตุ้ง หัวหน้าโครงการ บริบัทไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) 2 1 0 0
  2013 การใช้ประโยชน์ของวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร สำหรับปรับปรุงดิน และเพิ่มผลผลิตของอ้อย ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด 2 0 0 0
  2013 ประสิทธิภาพของการใช้ปุ๋ยยูเรียชนิดต่างๆที่มีต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของอ้อย ผู้ร่วมวิจัย บริษัท พาริชเฟอทิไลเซอร์ จำกัด 0 2 0 0
  2013 การดำเนินงานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรดิน โรงไฟฟ้าราชบุรี ปี 2556 ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2013 โครงการวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการขาดสารไอโอดีนและการเกิดภาวะ Congenital Hypothyroidism ของทารกแรกเกิดในประเทศไทย ปี พ.ศ.2555 ผู้ร่วมวิจัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 0 0 0 0
  2013 ศักยภาพปุ๋ยซิลิคอนเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตและการเจริญเติบโตของพืชเศรษฐกิจและผักบางชนิดในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย บริษัทเจียไต๋ จำกัด 15 9 0 0
  2012 การศึกษาแหล่งของเชื้ออะโซโตแบคเตอร์ที่มีประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนสูงในพื้นที่ปลูกพืชของโครงการหลวง หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2012 โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรดิน เหมืองลิกไนต์แม่เมาะ ปี 2554 ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2012 โครงการวิจัยสภาวะธาตุอาหารพืชและปัจจัยทางดินเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนในพื้นที่เกษตรกรรมโครงการหลวง (สะโง๊ะ ห้วยแล้ง ผาตั้ง ห้วยน้ำขุ่น ปังค่า ปางอุ๋ง แม่โถ แม่สะเรียง แม่ลาน้อย แม่ปูนหลวง) ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2012 โครงการวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการขาดสารไอโอดีนและการเกิดภาวะ พร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิดของทารกแรกเกิดในประเทศไทย ปีพ.ศ.2554 ผู้ร่วมวิจัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 0 0 0 0
  2012 โครงการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านดิน โรงไฟฟ้าราชบุรี ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2012 โครงการยุวหมอดิน สสวท. ผู้ร่วมวิจัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 2 0 0
  2011 ผลระยะยาวของการให้ธาตุสังกะสีต่อเนื่องกันต่อผลผลิตและคุณภาพขององุ่นรับประทานผลสดในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2011 ผลระยะยาวของการให้ธาตุสังกะสีต่อเนื่องกันต่อผลผลิตและคุณภาพของพลับและกีวีฟรู้ทในสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2011 ควมสัมพันธ์ระหว่างความอุดมสมบูรณ์ของดิน สมดุลคาร์บอนในดิน และความหลากหลายของจุลินทรีย์ดินในระบบนิเวศป่าไม้ธรรมชาติและระบบนิเวศเกษตรลุ่มน้ำแม่กลอง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 3 0 0
  2011 การจัดการธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของสบู่ดำ หัวหน้าโครงการ ปตท. 0 0 0 0
  2011 การจัดการธาตุอาหารพืชตามค่าวิเคราะห์ดินต่อผลผลิตและคุณภาพพริกหวาน ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง 0 1 0 0
  2011 โครงการวิจัยสภาวะธาตุอาหารพืชและปัจจัยทางดินเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนในพื้นที่เกษตรกรรมโครงการหลวง ปีพ.ศ.2554 ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 0 2 0 0
  2011 การวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการขาดสารไอโอดีนและการเกิดภาวะ congenital hypothyroidism ของทารกแรกเกิดในประเทศไทย ปี พ.ศ.2553 ผู้ร่วมวิจัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 0 0 0 0
  2011 โครงการการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรดิน โรงไฟฟ้าราชบุรี ปี 2554 (EGAT ratchaburi 2554) ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2011 โครงการยุวหมอดิน สสวท ผู้ร่วมวิจัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2010 The effect of steel-making slag on suppressing methane production and efficacy as a fertilizer used in tropical paddy fields (second crop หัวหน้าโครงการ Nippon Steel Corporation, Japan and Sumitomo Corporation, Japan 0 1 0 0
  2010 ผลการให้ธาตุสังกะสีต่อผลผลิตและคุณภาพของกีวีฟรู้ทและพลับ ในสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2010 ผลการให้ธาตุสังกะสีต่อผลผลิตและคุณภาพขององุ่นรับประทานผลสดในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2010 โครงการหลัก:โครงการความร่วมมือระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการวิจัยเพิ่มผลผลิตของต้นสบู่ดำเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในอนาคตโครงการย่อย 1.16: การจัดการธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม เฉพาะพื้นที่สำหรับสบู่ดำ หัวหน้าโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2010 โครงการสภาวะธาตุอาหารพืชและปัจจัยทางดินเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนในพื้นที่เกษตรกรรมโครงการ หลวง ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 0 2 0 0
  2009 The effect of steel-making slag on suppressing methane production and efficacy as a fertilizer used in tropical paddy fields (first crop) หัวหน้าโครงการ Nippon Steel Corporation, Japan and Sumitomo Corporation Japan 0 2 0 0
  2009 สภาวะธาตุอาหารพืชและปัจจัยทางดินเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนในพื้นที่เกษตรกรรมโครงการหลวง ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง และกรมพัฒนาที่ดิน 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาระบบคำแนะนำการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อยกระดับการให้ผลผลิตอ้อย : การทดสอบความแม่นยำของระบบคำแนะนำปุ๋ยจากผลการวิเคราะห์ดิน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม 0 2 0 0
  2008 โครงการยุวหมอดิน สสวท. ผู้ร่วมวิจัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0