Person Image

  Education

  • วท.ม. , สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2009 ความคิดเห็นและการยอมรับอาหารที่ได้จากการตัดต่อสารพันธุกรรมของผู้บริโภคไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 13 Project 2 0 0 0
  2019 โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวของพื้นที่ (Carrying Capacity) ผู้ร่วมวิจัย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 1 0 0 0
  2017 โครงการสำรวจเจตคติผู้ใช้น้ำประปา ปี 2559 (พื้นที่กิจการประปาสัตหีบและประปาบ่อวิน) หัวหน้าโครงการ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด 0 0 0 0
  2017 การศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการและศักยภาพชุมชนเพื่อกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาชุมชนในพื้นที่โดยรอบแหล่งอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมและปิโตรเคมี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2016 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำประปา กิจการประปาสัตหีบและกิจการประปาบ่อวิน ประจำปี พ.ศ. 2558 หัวหน้าโครงการ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2015 การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำประปากิจการประปาสัตหีบและกิจการประปาบ่อวินประจำปี พ.ศ.2558 หัวหน้าโครงการ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2015 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำประปากิจการประปาสัตหีบและกิจการประปาบ่อวิน ประจำปี พ.ศ.2557 หัวหน้าโครงการ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2015 โครงการสำรวจความพึงพอใจ (satisfaction) ของพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2015 การสำรวจความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ระยอง ประจำปี 2558 ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2014 การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำประปากิจการประปาสัตหีบและกิจการประปาบ่อวินประจำปี พ.ศ.2556 หัวหน้าโครงการ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิติส์ จำกัด 0 0 0 0
  2014 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ผู้ร่วมวิจัย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 0 0 0 0
  2013 การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อการกำหนดแนววางท่อเผื่อเลือก สำหรับโครงการวางท่อส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว จากคลังปิโตรเลียมเขาบ่อยา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ถึงคลังน้ำมัน อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี (Pre –SIA) ผู้ประสานงาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2012 โครงการศึกษาสภาพปัญหาความต้องการ ทุนชุมชน และบทบาทของหน่วยงานต่างๆ เพื่อการจัดทำแผนกลยุทธ์ การพัฒนาชุมชนพื้นที่โครงการกลุ่ม ปตท.จังหวัดระยอง ผู้ประสานงาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2008 การจัดการสารเฮลอนของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 1 0 0 0