โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 12 Project 0 1 0 0
2017 การเพาะเลี้ยงรากชะเอมเทศ (Glycyrrhiza glaba L.) ในระบบจุ่มชั่วคราว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การผลิตพลับพลึงธาร (Crinum thaianum) เพื่อการค้าด้วยระบบ Temporary Immersion Bioreactor ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การผลิตพลับพลึงธาร (Crinum thaianum) เพื่อการค้าด้วยระบบ Temporary Immersion Bioreactor ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การเพาะเลี้ยงเซลล์ปัญจขันธ์ (Gynostemma pentaphyllum Makino) ในสภาพปลอดเชื้อเพื่อการผลิตสารทุติยภูมิ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การผลิตบอนสีเชิงการค้าด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อด้วย Temporary immersion bioreactor ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การเพาะเลี้ยงเซลล์ปัญจขันธ์ (Gynostemma pentaphyllum Makino) ในสภาพปลอดเชื้อเพื่อการผลิตสารทุติยภูมิ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การผลิตบอนสีเชิงการค้าด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อด้วย Temporary immersion bioreactor ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การพัฒนาการผลิต การสกัดและการวิเคราะห์สารและน้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส และเสม็ดขาว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การสำรวจ คัดเลือกแม่ไม้ และการขยายพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัส เสม็ดขาว และ ทีทรี เพื่อการผลิตน้ำมันหอมระเหยในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การพัฒนาการผลิต การสกัดและการวิเคราะห์สารและน้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส และเสม็ดขาว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2012 การสำรวจ คัดเลือกแม่ไม้ และการขยายพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัส และ เสม็ดขาว เพื่อการผลิตน้ำมันหอมระเหยในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การใช้เชื้อไมคอไรซาในการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตและการรอดชีวิต ของต้นกล้าหน่อไม้ฝรั่งที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 11 Project 3 5 0 0
2017 องค์ประกอบทางเคมีและการออกฤทธิ์ต้านมะเร็งจากรากชะเอมเทศในสภาพปลอดเชื้อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2016 การพัฒนาเวกเตอร์ไวรัสพืชสำหรับการผลิตโปรตีนบำบัดโรคของคนในพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2013 การพัฒนาการออกรากและออกปลูกในสภาพธรรมชาติของต้นเนื้อเยื่อพะยูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2012 การชักนำให้เกิดหน่อไม้ฝรั่งเททระพลอยด์ในสภาพปลอดเชื้อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2011 การใช้เชื้อไมคอไรซาในการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตและการรอดชีวิตของต้นกล้าหน่อไม้ฝรั่งที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2011 การวิเคราะห์ชนิดของเม็ดสีแอนโทไซยานิน ในกล้วยไม้ป่า และกล้วยไม้ตัดดอกของไทย เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2011 การศึกษาการขยายพันธุ์ต้นศรีทอง (Sapium sebiferum Roxb.) ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 ผลของรังสีแกมมาต่อลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจของหน่อไม้ฝรั่ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออโกลนีมา (Aglaonema) โดยใช้เทคนิค Temporary Immersion ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การขยายพันธุ์ไม้ศรีทอง(Sapium sebiferum Roxb.) โดยใช้เทคนิค Micro-cutting ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2005 การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในกล้วยไม้หวายขาวและเอียสกุลโดยวิธีการฉายรังสีแกมมา ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 1 0 0
2016 การพัฒนาชุด temporary immersion bioreactor ต้นแบบเพื่อขยายพันธุ์พืชเชิงการค้า ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 1 0 0
2015 โครงการพัฒนาวัสดุทางการเกษตรจากขยะมะพร้าวและใบมะพร้าว หัวหน้าโครงการ บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2013 การเพาะเลี้ยงรากชะเอมเทศ (Glycyrrhiza glaba L.)ในสภาพปลอดเชื้อเพื่อการผลิตสารทุติยภูมิ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2010 การขยายพันธุ์ไม้ศรีทอง (Sapium sebiferum Roxb.) โดยใช้วิธี Micro-cutting หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0