Person Image

  Education

  • วท.บ(วนผลิตภัณฑ์), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2543
  • วท.ม(วนผลิตภัณฑ์), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2549
  • Ph.D. (Agriculture), The University of Tokyo, JAPAN, 2556

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาคุณภาพเส้นใยและผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากเส้นใยกัญชงเพื่อการใช้ประโยชน์ในอนาคต หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 นวัตกรรมกระบวนการต้นแบบในการผลิตเส้นใยเซลลูโลสประดิษฐ์ (regenerated cellulose fiber) จากเยื่อเซลลูโลสคุณภาพสูง (dissolving pulp) ของวัสดุเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมสับปะรด ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2021 'ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพันธุ์กัญชงเพื่อสุขภาพและพัฒนาคุณภาพเส้นใยและสารสำคัญ หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 เส้นใยเยื่อข่อยเพื่ออุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ และเพื่อการอนุรักษ์สมุดไทยและการผลิตกระดาษธนบัตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 6 2 0 0
  2020 การประเมินประสิทธิภาพเส้นใยไผ่ 5 ชนิดสำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพต้นแบบพอลิแลคติกแอซิดผสมพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต หัวหน้าโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศวิชาการด้านไผ่ 2 0 0 0
  2019 การประเมินประสิทธิภาพเส้นใยไผ่ 5 ชนิดสำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพต้นแบบพอลิแลคติกแอซิดผสมพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต หัวหน้าโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านไผ่ คณะวนศาสตร์ 0 0 0 0
  2019 ฟิล์มชีวภาพสมรรถนะสูงและวัสดุผสมนาโนชีวภาพจากแบคทีเรียนาโนเซลลูโลส หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2019 การปรับปรุงสายพันธุ์แบคทีเรียกรดน้ำส้มทนร้อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนาโนเซลลูโลสจากแบคทีเรียสำหรับฟิล์มชีวภาพสมรรถนะสูงและวัสดุผสมนาโนชีวภาพ หัวหน้าโครงการย่อย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2018 องค์ประกอบทางเคมีของไผ่หกชนิดในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไผ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2018 เส้นใยเยื่อข่อยเพื่ออุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ และเพื่อการอนุรักษ์สมุดไทยและการผลิตกระดาษธนบัตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2017 การศึกษาคุณสมบัติพอลิเมอร์ชีวภาพที่ผลิตจากแป้งมันสำปะหลังเสริมแรงด้วยนาโนเซลลูโลสจากไผ่ตง หัวหน้าโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไผ่ 1 1 0 0
  2017 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเส้นใยจากไผ่บางชนิด หัวหน้าโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไผ่ 1 0 0 0
  2016 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเส้นใยจากไผ่ตงและไผ่ซางนวล หัวหน้าโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไผ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2014 การผลิตกระดาษยับยั้งจุลินทรีย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 2 0 0 0
  2020 การผลิตสารตั้งต้นเพื่อใช้ในการผลิตพลาสติกชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2019 ฟิล์มชีวภาพสมรรถนะสูงและวัสดุผสมนาโนชีวภาพจากแบคทีเรียนาโนเซลลูโลส หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2018 ผลของสารต้านเชื้อราในกล่องกระดาษบรรจุภัณฑ์ต่อเชื้อโรคเกสรดำของกล้วยไม้ตัดดอกเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
  2018 ฟิล์มชีวภาพสมรรถนะสูงและวัสดุผสมนาโนชีวภาพจากแบคทีเรียนาโนเซลลูโลส หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2018 การปรับปรุงสายพันธุ์แบคทีเรียกรดน้ำส้มทนร้อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนาโนเซลลูโลสจากแบคทีเรียสำหรับฟิล์มชีวภาพสมรรถนะสูงและวัสดุผสมนาโนชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 1 0 0 0
  2007 วัสดุเส้นใยธรรมชาติภายในประเทศเพื่อการผลิตชิ้นงานคร่าวฝาประตูด้านในของยานยนต์ ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0