โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2017 การศึกษาความเป็นพิษของเชื้อราควบคุมผักตบชวา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 ความเป็นพิษของสารสกัดจากสบู่ดำต่อการงอกและการเจริญเติบโตของพืชใบแคบและใบกว้างบางชนิด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 11 Project 1 2 0 0
2018 การเพาะเลี้ยงเห็ดกระถินพิมานเพื่อผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2013 ผลของตัวทำละลายอินทรีย์ต่อสารสกัดจากเชื้อราในการควบคุมผักตบชวา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2013 การพัฒนาสูตรของสารกำจัดวัชพืชจากเชื้อราในการควบคุมผักตบชวา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2012 ผลของสารสกัดจาก Spirulina maxima ต่อการเจริญเติบโตของเมล็ดและต้นกล้าของพันธุ์ Oryza sativa var. Japonica ผู้ร่วมวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 0 2 0 0
2011 ผลของสารสกัดจากสบู่ดำต่อการงอกของพืชใบแคบแลใบกว้างในสภาพแปลง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2011 การสกัดสารจากสบู่ดำโดยวิธีลำดับส่วน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2011 การคัดเลือกเชื้อราที่ทำลายผักตบชวา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2011 การคัดเลือกเชื้อราที่ทำลายจอก หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2010 การคัดเลือกเชื้อราที่ทำลายใบผักตบชวา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2010 ผลของสารสกัดจากสบู่ดำในการยับยั้งการเจริญเติบโตของปลายยอดและปลายรากวัชพืชใบกว้างบางชนิด หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มก.วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
2009 ความเป็นไปได้ในการเป็นสารกำจัดวัชพืชจากธรรมชาติในการควบคุมวัชพืชวงศ์หญ้าบางชนิดของสารสกัดจากสบู่ดำ หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 2 1 0 0
2022 การคัดเลือก คัดแยก และการจัดจาแนกเชื้อแบคทีเรียในกากตะกอนจากระบบบาบัด หัวหน้าโครงการย่อย บริษัท UBETechnical Center (Asia) Limited. 0 0 0 0
2018 การศึกษาคลองดินต้นแบบการควบคุมการระบาดของผักตบชวา ในคลองเปรมประชากร โดยชีววิธี หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2018 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม (โครงการการกำจัดผักตบชวาโดยเทคโนโลยีชีวภาพวิธีเพื่อแม่น้ำลำคลองใสสะอาดอย่างยั่งยืน) หัวหน้าโครงการ กระทรวงมหาดไทย 0 0 0 0
2018 การศึกษาความเป็นพิษและตำแหน่งยีนที่เกี่ยวข้องโดยวิเคราะห์ลำดับจีโนมของเชื้อรา Myrothecium roridum ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 2 1 0 0
2017 การเพาะเลี้ยงและเพิ่มจำนวนเชื้อรากำจัดผักตบชวาในระดับอุตสาหกรรมเพื่อแม่น้ำลำคลองใสสะอาดอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ กระทรวงมหาดไทย 0 0 0 0
2016 โครงการวิจัย"การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีชีวภาพและทางกายภาพของ American white oak และ Bosnia white oak" หัวหน้าโครงการ บริษัท ถังไม้โอ๊คไทย จำกัด 0 0 0 0
2014 โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด ที่ปรึกษาโครงการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 0 0 0 0
2014 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ที่ปรึกษาโครงการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 0 0 0 0
2009 การตอบสนองขององค์ประกอบผลผลิตมันสำปะหลังสามสายพันธุ์ต่อการให้น้ำแบบน้ำหยดในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าโครงการ บริษัทเนต้าฟิม ไทยแลนด์ จำกัด 0 0 0 0
2008 การตอบสนองขององค์ประกอบผลผลิตมันสำปะหลังสามสายพันธุ์ต่อการให้น้ำแบบน้ำหยด หัวหน้าโครงการ บริษัท เนต้าฟิม( ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0