Person Image

  Education

  • Ph.D.(Civil Engineering), The University of Texas at Arlington, สหรัฐอเมริกา, 2550
  • M.Eng.(Civil Engineering), The University of Texas at Arlington, สหรัฐอเมริกา, 2546
  • วศ.บ.(วิศวกรรมชลประทาน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2544

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาเครื่องปั๊มน้ำมันพลังงานอากาศ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 4 9 0 0
  2019 การศึกษาและวิจัยเพื่อวิเคราะห์อัตราการไหลเมื่อเกิดการพิบัติของเขื่อนแก่งกระจานด้วยแบบจำลองทางกายภาพ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2019 การวิเคราะห์ทรัพยากรน้ำและอุทกภัยในลุ่มน้ำเพชรบุรีภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 2 2 0 0
  2018 การวิเคราะห์การพิบัติของเขื่อนแก่งกระจานด้วยแบบจำลองทางกายภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การจัดการทรัพยากรน้ำของลุ่มน้ำเพชรบุรีภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2018 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2017 การพัฒนาเครื่องมือสำรวจบ่อบาดาลโดยเทคนิคการวิเคราะห์ภาพถ่าย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2014 การจำลองพลศาสตร์ของไหลของกังหันน้ำแกนตั้งแบบลดแรงเสียดทาน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 1 2 0 0
  2011 การพัฒนาเครื่องมือวัดอัตราการไหลของน้ำโดยทฤษฎีภาพการเคลื่อนที่ของอนุภาคขนาดใหญ่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 การพัฒนาเครื่องมือวัดอัตราการไหลของน้ำในคลองชลประทานระบบ แสงเลเซอร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2009 การพัฒนาเครื่องมือวัดความลึกน้ำในคลองชลประทาน หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 0 1 0 0
  2017 การศึกษาและวิจัยเพื่อนำผ้าใบคอนกรีตไปประยุกต์ใช้กับสระเก็บน้ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนจากบริษัทสยามวิจัยและพัฒนา 0 0 0 0
  2016 โครงการการศึกษาและวิจัยเพื่อนำผ้าใบคอนกรีตมาใช้ในงานชลประทานและงานป้องกันน้ำท่วม หัวหน้าโครงการ บริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด 0 0 0 0
  2016 การศึกษาและวิจัยเพื่อนำผ้าใบคอนกรีตมาใช้งานด้านชลประทานและงานป้องกันน้ำท่วม ผู้ร่วมวิจัย บริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด 0 1 0 0
  2012 การผลิตกระแสไฟฟ้าจากการไหลของน้ำในคลองชลประทานโดยกังหัน น้ำแกนตั้งแบบลดแรงเสียดทาน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2010 การศึกษาและพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำในทางน้ำธรรมชาติโดยไม่ใช้พลังงาน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2009 การศึกษาและพัฒนาเครื่องปรับปรุงคุณภาพน้ำในทางน้ำธรรมชาติโดยไม่ใช้พลังงาน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0