Person Image

  Education

  • วท.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร), สถาบันราชภัฏนครปฐม, ไทย, 2544
  • วท.ม. (วิจัยและพัฒนาทางการเกษตร), มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์, ไทย, 2559

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 1 2 0 0
  2017 กิจกรรมศูนย์กระจายพืชพันธุ์ดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2016 การอนุรักษ์และการขยายพันธุ์มันพื้นบ้านเพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารทดแทน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2014 การตรวจสอบและคัดเลือกพันธุ์อ้อยทนแล้งในสภาพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2013 การตรวจสอบและคัดเลือกพันธุ์อ้อยทนแล้งในสภาพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การตรวจสอบและคัดเลือกพันธุ์อ้อยทนแล้งในสภาพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาวิธีการทดสอบอ้อยทนแล้งโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการนำไปใช้ประโยชน์ในการคัดเลือกพันธุ์ลูกผสมทนแล้ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 5 7 0 0
  2020 การพัฒนาระบบการผลิตเนื้อเยื่อกล้วยไข่เกษตรศาสตร์ 2 ในเชิงการค้าด้วยเทคนิคการให้อาหารเหลวแบบจุ่มชั่วคราว หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนวิจัยมุ่งเป้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปีงบประมาณ 2562 0 0 0 0
  2018 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตต้นกล้าและพัฒนาวิธีการทดสอบกล้วยทนต่อสภาวะขาดน้ำในสภาพปลอดเชื้อ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2018 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลดสารสีน้ำตาลในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกาแฟ ผู้ร่วมวิจัย ทุนสนับสนุนวิจัยมุ่งเป้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 1 1 0 0
  2017 การอนุรักษ์และการขยายพันธุ์มันพื้นบ้านเพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารทดแทน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2015 การตรวจสอบและคัดเลือกพันธุ์อ้อยทนแล้งในสภาพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การส่งเสริมและผลิตไม้ประดับตัวใหม่:อโกลนีมาเพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การใช้สารไคโตซานร่วมกับสารเร่งการเจริญเติบโต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงข้าวหอมมะลิ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2009 การเพิ่มผลิตภาพของดินปลูกผักชีฝรั่งดัวยปุ๋ยหมักจากวัสดุอินทรีย์เหลือทิ้งเพื่อเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การผลิตต้นกล้าพืชสกุลเร่วโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 1 1 0 0
  2015 การปรับปรุงโครงสร้างดินและกำจัดศัตรูพืชเพื่อการปลูกอ้อยแบบยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2015 การเปรียบเทียบสารยึดเกาะต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ในสภาพปลอดเชื้อ ผู้ร่วมวิจัย บริษัทเซ็นทรัลเจล จำกัด 0 0 0 0
  2015 Q อาสามุ่งสู่การพัฒนา Smart Farmer ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาเครือข่าย Q อาสา มุ่งสู่การผลิตพืชอาหารปลอดภัย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0
  2014 องค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์และสร้างเครือข่ายเกษตรกรเพื่อประโยชน์ทางการค้า หัวหน้าโครงการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2014 โครงการ Q อาสา มุ่งสู่การพัฒนา Smart Farmer ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาเครือข่าย Q อาสา มุ่งสู่พืชอาหารปลอดภัย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 0 0 0 0
  2013 เทคนิคการขยายพันธุ์และการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2012 การปลูกผักตามระบบเกษตรอินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2011 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตต้นกล้าไม้ดอกไม้ประดับเพื่อสร้างอาชีพเสริม ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 1 0 0
  2010 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกล้วยหอมทองอินทรีย์เพื่อการส่งออก หัวหน้าโครงการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0