Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2545
  • วศ.ม.(เทคโนโลยีพลังงาน), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2547
  • ปร.ด.(เทคโนโลยีพลังงาน), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2551

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2023 นวัตกรรมการยืดอายุการเก็บรักษามะพร้าวน้ำหอมเจียด้วยเทคโนโลยีการอบแห้งและการบรรจุ ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาออกแบบเครื่องปอกมะม่วงดอกเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปมะม่วงดอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 6 8 1 0
  2022 นวัตกรรมกระบวนการผลิตมะพร้าวน้ำหอมเจียด้วยเทคโนโลยีการอบแห้ง (ขอยุติสัญญาฯ) หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2021 เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์กระเทียมอัลลิซินสูง หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 1 0 0
  2021 การพัฒนาต้นแบบวัสดุหลบซ่อนปลอดภัยสำหรับการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 1 0 0
  2020 การศึกษาหาวิธีและสภาวะการอบแห้งที่เหมาะสมสำหรับสาหร่ายทะเล หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 1 2 0 0
  2019 การศึกษาหาวิธีการและสภาวะการอบแห้งที่เหมาะสมสำหรับสาหร่ายทะเล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2019 นวัตกรรมในการผลิตสาหร่ายทะเลเพื่อพัฒนาและใช้ประโยชน์เป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลจากฟางข้าวด้วยเครื่องอัดแบบ Flat die ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาแอพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือสำหรับการตรวจสอบความสุกแก่ผลไม้ ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร 0 1 0 0
  2011 เทคนิคการอบแห้งที่เหมาะสมสำหรับการผลิตชากระเจี๊ยบเพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2010 การศึกษาหาแนวทางการอบแห้งที่เหมาะสมสำหรับผลิตขิงผง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2010 การพัฒนาเครื่องผลิตปุ๋ยหมักแบบถังตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 1 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 13 13 0 0
  2022 การผลิตผลิตภัณฑ์มะม่วงแผ่นและมะม่วงแผ่นอบกรอบโดยใช้เทคนิคการอบแห้งแผ่นโฟม ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) 0 1 0 0
  2016 ผลของวิธีการอบแห้งและอุณหภูมิอบแห้งที่มีต่อจลนพลศาสตร์การอบแห้งและคุณภาพของเห็ดหอม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2015 ผลการรีโทรเกรดและการอบแห้งแบบขั้นที่มีต่อการย่อยแป้งของแผ่นข้าวเหนียวอบกรอบ หัวหน้าโครงการ Hiroshima University 1 0 0 0
  2015 ศึกษาการอบแห้งของข้าวเปลือกนึ่งโดยเครื่องอบแห้งกระแสชน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 3 2 0 0
  2012 การแปรรูปเนื้อผสมเปลือกมังคุดเพื่อผลิตเป็นเครื่องดื่มผงสำเร็จรูป หัวหน้าโครงการ โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อจัดตั้ง “ศูนย์วิจัยการเกษตรเครือข่ายชุมชน บริษัทไออาร์พีซี จำกัด – คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2012 การเพิ่มมูลค่าข้าวพันธุ์พื้นเมืองไทยด้วยเทคนิคการอบแห้งที่อุณหภูมิสูง ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย 1 0 0 0
  2012 การเพิ่มมูลค่าลูกทุเรียนขนาดเล็กด้วยการผลิต Bio-Char ผู้ร่วมวิจัย โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อจัดตั้ง “ศูนย์วิจัยการเกษตรเครือข่ายชุมชน บริษัทไออาร์พีซี จำกัด – คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 1 0 0
  2011 การออกแบบเครื่องปอกฝรั่งแบบแกนขัดผิวแนวนอนเพื่อการผลิตฝรั่งแช่บ๊วย ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2011 ศึกษาเปรียบเทียบจลนพลศาสตร์ของการอบแห้งและคุณภาพข้าวกล้องงอกด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้ตัวกลางในการให้ความร้อนชนิดต่าง ๆ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 4 2 0 0
  2009 การศึกษาหาแนวทางการอบแห้งที่เหมาะสมสำหรับผลิตกระเทียมผง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 3 6 0 0
  2009 การออกแบบเครื่องปอกฝรั่งเพื่อการผลิตฝรั่งแช่บ๊วย ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0