Person Image

Administration

Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2545
  • วศ.ม.(เทคโนโลยีพลังงาน), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2547
  • ปร.ด.(เทคโนโลยีพลังงาน), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2551

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 1 2 0 0
2020 การศึกษาหาวิธีและสภาวะการอบแห้งที่เหมาะสมสำหรับสาหร่ายทะเล หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
2019 การศึกษาหาวิธีการและสภาวะการอบแห้งที่เหมาะสมสำหรับสาหร่ายทะเล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2019 นวัตกรรมในการผลิตสาหร่ายทะเลเพื่อพัฒนาและใช้ประโยชน์เป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การพัฒนาออกแบบเครื่องปอกมะม่วงดอกเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปมะม่วงดอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 5 2 1 0
2014 การผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลจากฟางข้าวด้วยเครื่องอัดแบบ Flat die ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การพัฒนาแอพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือสำหรับการตรวจสอบความสุกแก่ผลไม้ ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร 0 1 0 0
2011 เทคนิคการอบแห้งที่เหมาะสมสำหรับการผลิตชากระเจี๊ยบเพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2010 การศึกษาหาแนวทางการอบแห้งที่เหมาะสมสำหรับผลิตขิงผง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
2010 การพัฒนาเครื่องผลิตปุ๋ยหมักแบบถังตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 1 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 11 11 0 0
2016 ผลของวิธีการอบแห้งและอุณหภูมิอบแห้งที่มีต่อจลนพลศาสตร์การอบแห้งและคุณภาพของเห็ดหอม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2015 ผลการรีโทรเกรดและการอบแห้งแบบขั้นที่มีต่อการย่อยแป้งของแผ่นข้าวเหนียวอบกรอบ หัวหน้าโครงการ Hiroshima University 1 0 0 0
2015 ศึกษาการอบแห้งของข้าวเปลือกนึ่งโดยเครื่องอบแห้งกระแสชน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 2 0 0
2012 การแปรรูปเนื้อผสมเปลือกมังคุดเพื่อผลิตเป็นเครื่องดื่มผงสำเร็จรูป หัวหน้าโครงการ โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อจัดตั้ง “ศูนย์วิจัยการเกษตรเครือข่ายชุมชน บริษัทไออาร์พีซี จำกัด – คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2012 การเพิ่มมูลค่าข้าวพันธุ์พื้นเมืองไทยด้วยเทคนิคการอบแห้งที่อุณหภูมิสูง ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย 1 0 0 0
2012 การเพิ่มมูลค่าลูกทุเรียนขนาดเล็กด้วยการผลิต Bio-Char ผู้ร่วมวิจัย โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อจัดตั้ง “ศูนย์วิจัยการเกษตรเครือข่ายชุมชน บริษัทไออาร์พีซี จำกัด – คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 1 0 0
2011 การออกแบบเครื่องปอกฝรั่งแบบแกนขัดผิวแนวนอนเพื่อการผลิตฝรั่งแช่บ๊วย ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
2011 ศึกษาเปรียบเทียบจลนพลศาสตร์ของการอบแห้งและคุณภาพข้าวกล้องงอกด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้ตัวกลางในการให้ความร้อนชนิดต่าง ๆ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 4 2 0 0
2009 การศึกษาหาแนวทางการอบแห้งที่เหมาะสมสำหรับผลิตกระเทียมผง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 3 6 0 0
2009 การออกแบบเครื่องปอกฝรั่งเพื่อการผลิตฝรั่งแช่บ๊วย ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0