Person Image

  Education

  • วท.บ.(พืชศาสตร์), มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร, ไทย, 2533
  • วท.ม.(ส่งเสริมการเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2544

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 2 0 0 0
  2011 ผลของปุ๋ยมูลโคอัดเม็ดและปุ๋ยเคมีที่มีผลต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของมันสำปะหลัง 5 พันธุ์ในดินชุดสกลนคร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 แผนงานวิจัยและพัฒนามันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2010 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังโดยวิธีให้น้ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 1 0 0
  2011 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังโดยวิธีให้น้ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 การใช้ปุ๋ยมูลโคอัดเม็ดและปูนขาวร่วมกับปุ๋ยเคมีที่มีผลต่อการเจริญเติบโต และการ ให้ผลผลิตของมันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาสายพันธุ์แก้ความเป็นหมันที่มีศักยภาพในการให้ผลผลิตสูงในข้าวไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาสายพันธุ์แก้ความเป็นหมันที่มีศักยภาพในการให้ผลผลิตสูงในข้าวไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0