Person Image

Administration

Education

  • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ไทย, 2563
  • วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2542
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2539
  • วท.บ.(จิตวิทยาคลีนิคและชุมชน), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย, 2543
  • รป.บ., มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2549

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 2 5 0 0
2020 การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชน ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 0 0 0 0
2016 อิทธิพลของวัฒนธรรมองค์การและการมุ่งเน้นเป็นผู้ประกอบการที่มีต่อผลการดำเนินงานของบริษัท ผ่านประเภทของนวัตกรรมและความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ โครงการปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ภาคพิเศษ 1 0 0 0
2015 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะงาน บรรยากาศองค์การ และความเชื่ออำนาจควบคุมกับความเครียดในการทำงานของพนักงานบริษัทเอกชนในประเทศ ไทย ลาว เวียดนาม (ปีงบประมาณ 2557) หัวหน้าโครงการ โครงการปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ภาคพิเศษ 0 1 0 0
2015 ผลกระทบของบรรยากาศองค์การกับความผูกพันต่อองค์การ โดยลักษณะงานความพึ่งพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมคนไทยและลาว หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2013 คุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของช่างเย็บผ้าในธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้ากลุ่มจังหวัดสนุก หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 2 0 0
2010 คุณภาพชีวิตการทำงานและความผูกพันต่องค์การของบุคลากรที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 0 0 0 0
2010 อิทธิพลของภาวะผู้นำแบบแปรสภาพต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผู้ร่วมวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 0 1 0 0
2010 อิทธิพลของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การต่อผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ร่วมวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 1 0 0 0
2009 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ ความพึงพอใจในการทำงาน และพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
2009 การศึกษาวิถีทางความคิดของชุมชนท้องถิ่นต่อการรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากหน่วยงานราชการ กรณีศึกษา: ชุมชนท้องถิ่นโดยรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2019 การจัดการท่องเที่ยวเชิงอาหารอัตลักษณ์ท้องถิ่น ผู้ร่วมวิจัย คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กรมการท่องเที่ยว) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 0 0 0 0
2017 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนคร 20ปี (พ.ศ.2560-2579) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานจังหวัดสกลนคร (โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการ) 0 0 0 0