Person Image

  Education

  • ปร.ด. จุลชีววิทยา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 2 5 0 0
  2024 การเพิ่มมูลค่าหัวปลีสำหรับการป้องกันโรคเบาหวาน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2024 ศักยภาพของหัวปลีเพื่อใช้เป็นสารประกอบเชิงหน้าที่ในการป้องกันโรคเบาหวาน หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาเอนไซม์เพื่อผลิตสารพรีไบโอติจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2014 การเพิ่มผลผลิตก๊าซชีวภาพโดยการหมักร่วมแบบไร้อากาศระหว่างกากไขมันกับเศษอาหาร: การเติมแบคทีเรียย่อยสลายกรดไขมันอิสระสายยาว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2012 การศึกษาการแยกบริสุทธิ์ คุณลักษณะเอนไซม์แมนนาเนส จาก Acinetobacter sp. และประเมินศักยภาพการเป็นสารพรีไบโอติกของแมนโน-โอลิโกแซคคาไรด์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2012 การคัดแยกและคัดเลือกแบคทีเรียที่สามารถย่อยสลายฟีนอลและความเข้มข้นของฟีนอลที่สามารถย่อยสลายได้โดยแบคทีเรีย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การคัดเลือกและการปรับปรุงสายพันธุ์แบคทีเรียกรดน้ำส้มทนร้อน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเซลลูโลสที่อุณหภูมิสูง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 2 11 0 0
  2023 การสร้างอัตลักษณ์ผักกาดดองด้วยโพรไบโอติกส์ เทคโนโลยีอัดแพร่สุญญากาศ และเทคโนโลยีโอมิกซ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 การยกระดับความปลอดภัยของการผลิตผักกาดดองด้วยจุลินทรีย์โพรไบโอติกส์และการอัดแพร่สุญญากาศ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาเอนไซม์เพื่อผลิตสารพรีไบโอติจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การผลิตสารแมนโนโอลิโกแซคคาไรด์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร สำหรับอาหารสัตว์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2016 การเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งทางเกษตรเพื่อผลิตสารพรีไบโอติกแมนโน-โอลิโกแซคคาไรด์โดย Acinetobacter sp. ST1-1 สำหรับอาหารเสริมของสุนัข หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2016 การคัดเลือกเชื้อยีสต์ในท้องถิ่นเพื่อใช้ในการผลิตเบียร์ที่ใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบเสริม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2015 การเพิ่มผลผลิตก๊าซชีวภาพโดยการหมักร่วมแบบไร้อากาศระหว่างกากไขมันกับเศษอาหาร: การเติมแบคทีเรียย่อยสลายกรดไขมันอิสระสายยาว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2013 การศึกษาการแยกบริสุทธิ์ คุณลักษณะเอนไซม์แมนนาเนส จาก Acinetobacter sp. และประเมินศักยภาพการเป็นสารพรีไบโอติกของแมนโน-โอลิโกแซคคาไรด์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การคัดแยกและคัดเลือกแบคทีเรียที่สามารถย่อยสลายฟีนอลและความเข้มข้นของฟีนอลที่สามารถย่อยสลายได้โดยแบคทีเรีย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การคัดเลือกและการปรับปรุงสายพันธุ์แบคทีเรียกรดน้ำส้มทนร้อน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเซลลูโลสที่อุณหภูมิสูง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2011 ศักยภาพการเป็นโปรไบโอติกของแล็กติกแอซิดแบคทีเรียจากผักดองพื้นบ้านของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 6 1 1 0
  2013 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเคลือบไมโครแคปซูลเจลาตินที่ห่อหุ้มน้ำมันกระเพราเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
  2012 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเคลือบไมโครแคปซูลเจลาตินที่ห่อหุ้มน้ำมันกระเพราเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
  2011 การศึกษาวิถีและการอยู่รอดของจุลินทรีย์ก่อโรคในระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และระบประกอบ ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาการผลิตน้ำส้มสายชูหมักเชิงพาณิชย์จากข้าวใช้แบคทีเรียกรดน้ำส้มทนร้อน ด้วยกระบวนการหมักที่ไม่ต้องการระบบหล่อเย็น ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 4 1 1 0