Person Image

  Education

  • postdoc fellowship, Seoul National University, Korea, 2553
  • Dr.nat.techn.(Food Biotechnology ), Bodenkultur , Austria
  • วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 13 Project 4 9 0 0
  2024 หน่วยวิจัยเฉพาะทางเซลลูโลสเพื่อวัสดุและเทคโนโลยีแห่งอนาคต หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2024 ระบบการพัฒนาศักยภาพการวิจัยขั้นสูงเพื่อการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2023 การพัฒนาแนวคิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนสำหรับโอคารา ผู้ร่วมวิจัย คณะกรรมการวิจัยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 0 0
  2023 การศึกษาและประเมิน พื้นที่ ประชากร และการเฝ้าระวังการส่งผ่านโรคในสัตว์ป่า (ช้าง กระทิง และวัวแดง) ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี เพื่อการจัดการและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
  2023 การศึกษาประชากรช้าง กระทิง และวัวแดงป่า ในพื้นที่อุทยานกุยบุรี ด้วยเทคโนโลยีจีโนมเพื่อการบริหารจัดการสัตว์ป่าในพื้นที่อย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 6 0 0
  2022 การเพิ่มมูลค่าชานอ้อยเพื่อการผลิตไมโครไฟบริลเลเท็ดเซลลูโลสและการประยุกต์ใช้ในโครงเลี้ยงเซลล์สำหรับวิศวกรรมเนื้อเยื่อ (ทุนอัฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง ปี 2565) หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2022 การสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากอุตสาหกรรมน้ำตาลเพื่อประยุกต์ใช้เป็นโครงเลี้ยงเซลล์สำหรับวิศวกรรมเนื้อเยื่อ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การย่อยสลายขยะจากสิ่งทอด้วยเทคโนโลยีสีเขียวและการประยุกต์ใช้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การประยุกต์ใช้นาโนเซลลูโลสที่ได้จากขยะสิ่งทอ สำหรับวัตถุดิบชีวภาพเพื่อใช้ในฟิล์มคอมโพสิต ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2021 การสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากอุตสาหกรรมน้ำตาลเพื่อประยุกต์ใช้เป็นโครงเลี้ยงเซลล์สำหรับวิศวกรรมเนื้อเยื่อ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2020 การสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากอุตสาหกรรมน้ำตาลเพื่อประยุกต์ใช้เป็นโครงเลี้ยงเซลล์สำหรับวิศวกรรมเนื้อเยื่อ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาวัสดุบรรจุภัณฑ์ไบโอแอคทีฟจากฟิล์มโปรตีนร่วมกับนาโนเซลลูโลสสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 เส้นใยขนาดเล็กในช่วงนาโนเมตรจากแบคทีเรียและความสามารถในการเป็นสารเสริมแรงในยางธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 25 Project 28 15 0 0
  2023 การพัฒนาแผ่นปิดแผลแอ็กทิฟแบบมัลติเลเยอร์จากเซลลูโลสนาโนไฟบริลและสารสกัดจากกล้วยไม้สกุลหวายสายพันธุ์เอียสกุล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 หน่วยวิจัยเฉพาะทางเซลลูโลสเพื่อวัสดุและเทคโนโลยีแห่งอนาคต หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 การย่อยสลายขยะจากสิ่งทอด้วยเทคโนโลยีสีเขียวและการประยุกต์ใช้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2023 การพัฒนาและศึกษาสมบัติของฟิล์มที่เตรียมจากคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสและโปรตีนที่สกัดจากวัสดุเหลือทิ้งจากถั่วเหลือง (โอคารา) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 นวัตกรรมการผลิตชีวผลิตภัณฑ์จากกล้วยไม้สกุลหวายโดยกระบวนการรูปแบบใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 ระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 17 7 0 0
  2022 หน่วยวิจัยเฉพาะทางเซลลูโลสเพื่อวัสดุและเทคโนโลยีแห่งอนาคต ภายใต้โครงการระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร (ปีที่2) หัวหน้าโครงการ พัฒนานักวิจัย (โครงการระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร ปีที่2) 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาสารชีวภาพมูลค่าสูงจากชานอ้อยเพื่อการแข่งขันได้ของอุตสาหกรรมน้ำตาลประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2021 หน่วยวิจัยเฉพาะทางเซลลูโลสเพื่อวัสดุและเทคโนโลยีแห่งอนาคต ภายใต้โครงการระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร (ปีที่1) หัวหน้าโครงการ พัฒนานักวิจัย (โครงการระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร ปีที่1) 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาประสิทธิภาพอุปกรณ์ป้องกันการหายใจจากผ้าไหมและแผ่นแบคทีเรียเซลลูโลสผ่านอนุภาคซิลเวอร์นาโนเพื่อป้องกันการติดต่อผ่านละอองฝอยและอนุภาคขนาดเล็ก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2020 การสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากอุตสาหกรรมน้ำตาลเพื่อประยุกต์ใช้เป็นโครงเลี้ยงเซลล์สำหรับวิศวกรรมเนื้อเยื่อ (ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง เริ่มปี 2563) หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 การเตรียมโครงเลี้ยงเซลล์ด้วยรีเจเนอเรเท็ดเซลลูโลสจากชานอ้อยโดยใช้ไอออนิกลิควิด หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตผลิตภัณฑ์นวัตกรรมชีวภาพจากชีวมวลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรด้วยกระบวนการไบโอรีไฟเนอรี่ ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 1 0 0 0
  2019 การสังเคราะห์โครงร่างเลี้ยงเซลล์ต้นแบบสำหรับวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 0 0 0
  2019 การสกัดเซลลูโลสนาโนคริสตัลที่มีลิกนินจากชานอ้อย และการประยุกต์ใช้เป็นโครงร่างเลี้ยงเซลล์สำหรับวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2018 การใช้ประโยชน์แบคทีเรียลเซลลูโลสและสารสกัดจากเปลือกมังคุดสำหรับผลิตภัณฑ์เวชสำอางค์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2018 การศึกษาศักยภาพของชานอ้อยในการผลิตผงสารลดโคเลสเตอรอลและต้านออกซิเดชันสูงโดยกระบวนการหมักแบบแห้ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การเตรียมโครงร่างเลี้ยงเซลล์จากแบคทีเรียลเซลลูโลส-ไฮดรอกซีแอปาไทต์ร่วมกับอนุภาคนาโนแมกนีไทต์เพื่อการประยุกต์ใช้สำหรับวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาวัสดุบรรจุภัณฑ์ไบโอแอคทีฟจากฟิล์มโปรตีนร่วมกับนาโนเซลลูโลสสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 3 0 0
  2015 การใช้ประโยชน์จากกากอ้อยสำหรับผลิตฟิล์มนำไฟฟ้า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 เส้นใยขนาดเล็กในช่วงนาโนเมตรจากแบคทีเรียและความสามารถในการเป็นสารเสริมแรงในยางธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การเตรียมและการประเมินแบคทีเรียลเซลลูโลสที่ประกอบด้วยสารออกฤทธิ์จากขมิ้นชัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2014 การพัฒนาศักยภาพการวิจัยของกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพของไบโอพอลิเมอร์และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 1 0 0 0
  2012 การศึกษาคุณสมบัติทางโครงสร้าง สัณฐานวิทยา และอุณหภาพของเส้นใยนาโนเซลลูโลสจากเปลือกผลไม้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2008 การพัฒนาสับปะรดเคลือบช็อกโกแลตเสริมโปรไบโอติกอบแห้งแบบแช่เยือกแข็ง หัวหน้าโครงการ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 16 Project 3 3 1 0
  2018 การพัฒนากระบวนการผลิตไมโครคริสตัลไลน์เซลลูโลสจากกากมันสำปะหลัง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2018 การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลพลอยได้จากอ้อยโดยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2018 การผลิตไมโครคริสตัลไลน์เซลลูโลสจากชานอ้อย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2017 การใช้ประโยชน์เซลลูโลสจากชานอ้อยในการเตรียมโครงเลี้ยงเซลล์สำหรับวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 0 0 0
  2017 การพัฒนาฟิล์มต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์จากคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสที่มีการเติมสารสกัดกรดฟีนอลิกและนาโนเซลลูโลสจากชานอ้อยสำหรับการประยุกต์ใช้ทางเวชสำอาง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 1 0
  2017 การตรวจวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์เม็ดเทอร์โมพลาสติกจากข้าวและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปี 2560 ผู้ร่วมวิจัย กรมการข้าว 0 0 0 0
  2016 การศึกษาคุณลักษณะของน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศของโรงงานผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาลและการใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกอ้อย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 1 0 0
  2016 การศึกษารูปแบบเพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2016 การจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์และพัฒนาเม็ดเทอร์โมพลาสติกจากข้าวและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย กรมการข้าว 0 0 0 0
  2016 โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่มสาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล ผู้ร่วมวิจัย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2015 การจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาขึดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมเกษตรไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2015 การประเมินศักยภาพของน้ำตาลทรายดิบเพื่อการผลิตเอทานอล หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2015 การสร้างมูลค่าเพิ่มจากชานอ้อยสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 0 0 0
  2014 การวางแผนกรอบการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมเกษตรไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2010 การปรับปรุงคุณภาพของอินทรีวัตถุและแร่ธาตุในน้ำกากส่า (Vinasse) ให้เป็นปุ๋ยชีวภาพ (Biogertilizers) โดย Azotobacter vinelandii ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2010 การพัฒนาระบบและการทดสอบการย่อยสลายทางชีวภาพเบื้องต้นสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพตามมาตรฐาน ISO 14855-2 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 0 1 0 0