Person Image

  Education

  • บช.บ.(บัญชี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • M.B.A.(Finance), Seattle University , U.S.A.

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2011 ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และความคิดเห็นของนิสิตภาควิชาการเงินต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน หัวหน้าโครงการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ทุนวิจัยสถาบัน) 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 3 0 0
  2016 โครงการศึกษาการพัฒนาแบรนด์อัญมณีและเครื่องประดับไทยก้าวสู่สากลอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 0 3 0 0
  2011 โครงการวิจัยสินเชื่อพลังงาน หัวหน้าโครงการ กระทรวงพลังงาน 0 0 0 0
  2011 โครงการวิจัยเชิงสำรวจปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณการรายได้ภาษีสรรพสามิตรายภาคและรายพื้นที่ สำหรับผู้บริหาร หัวหน้าโครงการ บริษัท HR Expertise จำกัด และ กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 0 0 0 0