โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 1 0 0 0
2023 โครงการเทคโนโลยีอวกาศสำหรับการประเมินศักยภาพการกักคาร์บอนของป่าเพื่อการบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค 0 0 0 0
2020 นิเวศวิทยาเชิงพื้นที่ของอัตรกริยาเชิงระหว่างเถาวัลย์และต้นไม้ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2019 นิเวศวิทยาเชิงพื้นที่ของอัตรกริยาเชิงระหว่างเถาวัลย์และต้นไม้ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 นิเวศวิทยาเชิงพื้นที่ของอัตรกริยาเชิงระหว่างเถาวัลย์และต้นไม้ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 0 0 0
2022 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางกำลังคน เพื่อความเป็นเลิศด้านเกษตรและอาหารสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลก ภายใต้แผนงานโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมที่ 2 โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และยกระดับทักษะการวิจัยเพื่อสร้างผลงานตีพิมพ์คุณภาพสูงด้านเกษตรและอาหาร หัวหน้าโครงการ สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้แผนงานโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย 0 0 0 0
2019 ความหลากหลายระดับเบตา และกลไกการรวมชุมชีพในภูมิทัศน์ ป่าไม้ของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 คณะวิทยาศาสตร์ 0 0 0 0
2016 ทดสอบทฤษฎีการรวมกลุ่มของชนิดพันธุ์ในแนวเขตข้ามกันระหว่างป่ารุ่นสองและป่าแก่ หัวหน้าโครงการ ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 1 1 0 0
2019 การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาความยั่งยืนของอุตสาหกรรมข้าวไทยโดยตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2018 นิเวศวิทยาเชิงพื้นที่ของอัตรกริยาเชิงระหว่างเถาวัลย์และต้นไม้ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2017 การประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมและแปลงถาวรเพื่อศึกษาอัตราการฟื้นตัวของการสะสมคาร์บอนเหนือพื้นดินของป่ารุ่นสอง หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
2013 ความหลากหลายทางชีวภาพ การสะสมคาร์บอนและสถาปัตยกรรมของต้นไม้ ในป่าฟื้นตัวที่อายุแตกต่างกันของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
2013 การประยุกต์ใช้สถิติเบย์เซียนเพื่อการศึกษาคุณลักษณะเชิงฟังก์ชั่นของพืชในระบบนิเวศน์เกษตร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
2012 การประเมินผลกระทบตลอดวัฎจักรชีวิตในระบบนิเวศเชิงเกษตรเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและบรรเทาโลกร้อน หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 1 0 0
2010 นิเวศวิทยาเชิงพื้นที่และราที่เป็นปรสิตจำเพาะ หัวหน้าโครงการ โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT) 1 0 0 0
2009 นิเวศวิทยาเชิงพื้นที่ของต้นอบเชยป่าและราที่เป็นปรสิตจำเพาะ หัวหน้าโครงการ Biodiversity Research and Training Program - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
2009 นิเวศวิทยาเชิงพื้นที่ขอ อบเชยป่าและราที่เป็นปรสิตจำเพาะ หัวหน้าโครงการ Biodiversity Research and Training Program - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0