Person Image

  Education

  • นศ.บ.(วิชาการโฆษณา), มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ไทย, 2543
  • บธ.ม.(บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ไทย, 2545
  • รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์), มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ไทย, 2549

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 0 0 0 0
  2009 ยุทธศาสตร์การปรับภาพลักษณ์ของศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 หัวหน้าโครงการ องค์กรเอกชนภายนอกมหาวิทยาลัย 0 0 0 0
  2009 ยุทธศาสตร์การบริหารงานของศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค1 เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารงาน หัวหน้าโครงการ องค์กรเอกชนภายนอกมหาวิทยาลัย 0 0 0 0
  2008 การจัดการคนเก่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตภาคอีสานเหนือ หัวหน้าโครงการ ห้างหุ้นส่วนอุ้ยเชียงมิลเลอร์ 0 0 0 0
  2008 ภาวะผู้นำในการบริหารเป็นทีมของศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค2 หัวหน้าโครงการ ห้างหุ้นส่วนอุ้ยเชียงมินเลอร์ 0 0 0 0