โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 6 5 0 0
2013 ผลของการบังคับทางกายภาพและทางเคมีต่อค่าโลหิตวิทยาและเคมีโลหิตของปลาดุก (Clarias macrocephalus x Clarias gariepinus) ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2013 ผลของไบโอฟลาวานอยด์ต่อการยับยั้งเชื้อก่อโรคในสัตว์น้ำทางห้องปฏิบัติการ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2013 ผลของไบโอฟลาวานอยด์ต่อการเจริญเติบโต ภูมิคุ้มกัน และ ปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของไขมันในปลานิล ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2013 การใช้ Pseudomonas aeruginosa และ Bacillus spp. สำหรับการบำบัดน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2011 การติดเชื้อ unclassified microsporidia ในปลาทับทิม(Oreochromis niloticus x O. mossambicus)ในจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2011 การตรวจสอบการติดเชื้อริกเก็ตเซียในปลานิลด้วยวิธีอิซิตูไฮบริไดซ์เซชั่น ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 2 0 0
2010 การตรวจพบเชื้อไมโครสปอริเดียที่ยังไม่ทราบชนิดในนิลแดง จากจังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 1 0 0
2009 โปรโตซัวเกเกอรีนชนิดใหม่ซึ่งสัมพันธ์กับการเกิดโรคขี้ขาวในกุ้งขาวเลี้ยง ในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 2 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 1 0 0 0
2009 การศึกษาการเสริม MOS (mannan oligocasscharide) ยีสต์ สารสกัดจากพืชบางชนิด และจุลินทรีย์แลคโตบาซิลลัสเพื่อศึกษาการเจริญเติบโตและการกระตุ้นของระดับภูมิคุ้มกันในปลาทับทิม หัวหน้าโครงการ บริษัท ไทยลักซ์เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) 1 0 0 0