Person Image

  Education

  • อ.บ.(ภาษาไทย), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2522
  • อ.ม. (ภาษาไทย), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2525
  • M.A. (Comparative Literature), University of Washington , สหรัฐอเมริกา, 2531
  • อ.ด. (วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2550

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 0 10 0 0
  2017 การใช้เรื่องเล่าสื่อความหมายเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2560 0 2 0 0
  2015 การศึกษาอัตลักษณ์ทางภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 3 0 0
  2013 อหังการแห่งสามัญชน: สุนทรียศาสตร์และอุดมการณ์ชนชั้นกลางในนวนิยายควมไม่พยาบาท ของ "นายสำราญ" หัวหน้าโครงการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 2 0 0
  2011 วาทกรรมว่าด้วยชนบทในบันเทิงคดีไทย พ.ศ.2475-2510 หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 เพศวิถีและอารมณ์ปรารถนาในนวนิยายเรื่อง เราลิขิต และ แผ่นดินของเรา หัวหน้าโครงการ คณะมนุษยศาสตร์ มก. 0 2 0 0
  2009 บทละครเวทีสมัยใหม่ของไทยในทศวรรษ 2510: นาฏกรรมแห่งความขุ่นข้อง หัวหน้าโครงการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 1 0 0 0
  2011 ภาพแทนประเทศไทยผ่านวรรณกรรมการท่องเที่ยวภาษาอังกฤษ (แผนงานวิจัย) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0