Person Image

  Education

  • วท.บ., ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2547
  • วท.ม., ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
  • Ph.D.(Molecular Microbiology), Ehime University, ญี่ปุ่น, 2558

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 1 2 0 0
  2023 การผลิตแหนเป็ดและใช้ปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มปริมาณธาตุอาหารพืช การมิเนอรัลไลเซชันของไนโตรเจนและแบคทีเรียไมโครไบโอมในดิน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การจัดการธาตุอาหารพืชที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดและผลกระทบต่อสมบัติของดินโดยการประยุกต์ใช้ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์-เคมี และปุ๋ยเคมีเพื่อระบบเกษตรยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2010 การจัดการธาตุอาหารพืชที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดและผลกระทบต่อสมบัติของดินโดยการประยุกต์ใช้ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์-เคมี และปุ๋ยเคมีเพื่อระบบเกษตรยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 0 0 0
  2023 การศึกษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดินที่มีผลต่อการป้องกันโรคไฟท็อปเธอร่าและการชะลอการเคลื่อนย้ายธาตุอาหารทางไนโตรเจนทางดินในพืชทุเรียน หัวหน้าโครงการ บริษัท เพชรดี เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด 0 0 0 0
  2021 การลดต้นทุนการทำนา และสวนผัก โดยใช้น้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตสินค้า/บริการที่ผ่านการบำบัดของ บริษัท ฟ้าแสง-ซีรีเน็กซ์ จำกัด ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ฟ้าแสง-ซีรีเน็กซ์ จำกัด 0 0 0 0
  2021 การใช้ประโยชน์ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมฟอกหนังต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ และสมบัติของดินบางประการ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท อินเตอร์ กรีน จำกัด 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 12 Project 6 6 0 0
  2022 แนวทางการใช้ประโยชน์จากเศษเหลือใบอ้อยเพื่อยกระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2021 การปรับปรุงพันธุ์พืชอาหารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาพันธุ์และระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกพื้นที่ปลูกและสร้างคำแนะนำการใส่ปุ๋ยสำหรับถั่วเขียวผิวมัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2020 การใช้แมลงวันลายเป็นแหล่งโปรตีนและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 1 0 0
  2020 แนวทางการใช้ประโยชน์จากเศษเหลือใบอ้อยเพื่อยกระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 1 0 0
  2020 การพัฒนาคำแนะนำการจัดการธาตุอาหารหลักเฉพาะพื้นที่ สำหรับอ้อยภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 ศักยภาพเชื้อรา Trichoderma sp. เพื่อควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมของข้าวและความสามารถในการละลายฟอสเฟตและโพแทสเซียมเพื่อประโยชน์ต่อพืช หัวหน้าโครงการย่อย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 1 0 0
  2018 การจัดการอินทรียวัตถุในดินและปุ๋ยไนโตรเจนจากการประเมินปริมาณอินทรียวัตถุที่เปลี่ยนแปลงง่ายในดินโดยชุดทดสอบต่อการตอบสนองของข้าวโพดหวาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 ผลของการใส่ผงเชื้อแบคทีเรียย่อยสลายเซลลูโลสทนอุณหภูมิสูงเร่งการย่อยสลายปุ๋ยหมักต่อความอุดมสมบูรณ์ของยีนไนโตรจีเนส รีดักเทส หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2013 ส่วนผสมของแกลบและทรายกับดินชุดสระบุรีที่เหมาะสมต่อการผลิตก้อนอิฐดินดิบเพื่อใช้ก่อสร้างบ้านดิน ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน และทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2012 การจัดการธาตุอาหารพืชที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดและผลกระทบต่อสมบัติของดินโดยการประยุกต์ใช้ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์-เคมี และปุ๋ยเคมีเพื่อระบบเกษตรยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2009 การศึกษาการผลิตข้าวโพดหวานและข้าวโพดฝักอ่อนเกษตรอินทรีย์โดยการประยุกต์เชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์และอินทรียวัตถุชนิดต่าง ๆ แบบบูรณาการ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 36 Project 24 12 0 0
  2022 การใช้ประโยชน์จากกากมันสำปะหลังในกระบวนการผลิตเอทานอลเพื่อพัฒนาเป็นปุ๋ยอินทรีย์โดยสิ่งมีชีวิตทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด 0 0 0 0
  2022 การทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เพียวต่อการเจริญเติบโตและการเพิ่มผลผลิตของพืช ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เพียว สเปซ จำกัด 0 0 0 0
  2021 การใช้ประโยชน์น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษใยสั้นและผลิตกระดาษคราฟท์และเยื่อจากเศษกระดาษ เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด 0 0 0 0
  2020 การใช้ประโยชน์ผลพลอยได้จาก บริษัท สยามคัลเล็ต จำกัด เพื่อผลิตสารปรับปรุงดินชนิดเหลวสำหรับเพิ่มผลผลิตของพืช ผู้ร่วมวิจัย บริษัท สยามคัลเล็ต จำกัด 0 0 0 0
  2020 การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้จากภาคอุตสาหกรรม เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลว และสารปรับปรุงดินสำหรับเพิ่มผลผลิตพืชทางการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด 1 0 0 0
  2019 การใช้ประโยชน์ปุ๋ยธาตุอาหารรองชนิดเหลวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากยิปซัมด้วยเทคโนโลยีอิมัลชันเพื่อปรับปรุงดินและเพิ่มผลผลิตของมะเขือเทศ พริก แคนตาลูป และฝรั่งกิมจู ผู้ร่วมวิจัย บริษัท กรีนแคล (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
  2019 ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับสาร “อะมิโนอินทรีย์พี-พาวเวอร์” ต่อการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิตของอ้อย ผู้ร่วมวิจัย บริษัท วังเคมี จำกัด 1 0 0 0
  2019 ส่งเสริมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมผ่านการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมตาม GLOBE Protocol และการทำงานวิจัย ผู้ร่วมวิจัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) องค์การมหาชน 0 0 0 0
  2019 การใช้ประโยชน์ของสารปรับปรุงดินโพแทสเซียมฮิวเมท จาก บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) สำหรับเพิ่มผลผลิตของพืช ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาและปรับใช้ คำแนะนำการจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่สำหรับอ้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อใช้เป็นคำแนะนำการจัดการธาตุอาหารหลักเฉพาะพื้นที่ สำหรับอ้อยภาคกลางฝั่งตะวันตก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
  2018 การใช้ประโยชน์จากเปลือกปูบดเพื่อปลูกข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินอุดมเกษตรภัณฑ์ 2 0 0 0
  2018 การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตน้ำมะพร้าวเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ฮาร์มเลส ฮาร์เวสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด 0 0 0 0
  2018 การพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีการตรวจวัดตาม GLOBE Protocol ผู้ร่วมวิจัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 0 0 0 0
  2018 การใช้ประโยชน์ผลพลอยได้จากภาคอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุและคุณภาพ สำหรับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดอัดเม็ดตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย บริษัท พี. ที. ยอดปุ๋ยไทย จำกัด 1 0 0 0
  2018 การใช้ประโยชน์ผลพลอยได้จากการเกษตรเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ว.ธนทรัพย์ จำกัด 0 0 0 0
  2018 การใช้ประโยชน์ผลพลอยได้จากเครื่องกำจัดเศษขยะเพื่อผลิตวัสดุปลูก และปุ๋ยอินทรีย์ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรสำหรับพืชอายุสั้น ผู้ร่วมวิจัย บริษัท โอ๊คลิน อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด 3 3 0 0
  2018 การพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรจากผลพลอยได้ของเครื่องกำจัดเศษขยะสำหรับไม้ผล ผู้ร่วมวิจัย บริษัท โอ๊คลิน อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด 0 0 0 0
  2018 การสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อยกระดับการจัดการที่ดินแบบยั่งยืนให้เป็นกระแสหลัก ผู้ร่วมวิจัย องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations : FAO) 1 0 0 0
  2017 การทดสอบประสิทธิภาพนิวทริแพลนท์ซอยล์พลัสต่อการเจริญเติบโตของพืช ประชากรจุลินทรีย์ดิน และสมบัติของดิน ผู้ร่วมวิจัย บ.แอมเวย์ ประเทศไทย จำกัด 0 0 0 0
  2017 การตรวจติดตามคุณภาพดินและประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยอินทรีย์สำหรับไม้โตเร็วและพืชเศรษฐกิจจากศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 7 4 0 0
  2017 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ตรวจวัดสิ่งแวดล้อมตามวิธีของ GLOBE Protocol และสร้างงานวิจัยวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ในรูปแบบ STEM EDUCATION ผู้ร่วมวิจัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2017 การพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์ทางดินระหว่างนักวิทยาศาสตร์ร่วมกับครูและนักเรียน ผู้ร่วมวิจัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 0 0 0
  2017 การทดสอบประสิทธิภาพนิวทริแพลนท์ซอยล์พลัสต่อการเจริญเติบโตของพืช ประชากรจุลินทรีย์ดิน และสมบัติของดิน ผู้ร่วมวิจัย บริษัทแอมเวย์ ประเทศไทย จำกัด 0 0 0 0
  2016 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต เพื่อเพิ่มความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสในดิน หัวหน้าโครงการ บริษัท เจ พี พี อะโกร (ประเทศไทย) จำกัด 2 0 0 0
  2016 การใช้ประโยชน์จากก้อนเห็ดเก่าเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย บริษัท แฟนซีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1 0 0 0
  2016 โครงการ พัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์ทางดินระหว่างนักวิทยาศาสตร์ร่วมกับครูและนักเรียน ปี2559 ผู้ร่วมวิจัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2016 ผลการใช้ปุ๋ยแอมโมเนียมชนิดต่างๆ ต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของอ้อย ผู้ร่วมวิจัย บริษัท พาริชเฟอทิไลเซอร์ จำกัด 0 0 0 0
  2016 การจัดการธาตุอาหารสำหรับเพิ่มผลผลิตของข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท กรีนแคล (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
  2016 การใช้สาร “ยูโอนิกซ์-UONYX”, “ฟรีโก้-FREEGO” และ “โค้ทดี้-COATDY” เพื่อลดการสูญเสียธาตุอาหารพืชในระดับแปลงทดลองและห้องปฏิบัติการ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์โดยใช้วัสดุเหลือใช้จาก อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ อุตสาหกรรมการผลิตเอทานอล และอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าชีวมวลสำหรับพืชเศรษฐกิจในสภาพแปลง ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ดี.เอ. รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด 1 1 0 0
  2016 การใช้ประโยชน์ขยะสดจากบริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวและวัสดุปลูก ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด 0 0 0 0
  2015 การใช้ประโยชน์จากกากตะกอนเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2015 การใช้ประโยชน์ของวัสดุเหลือใช้จากบริษัท ไทยฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลว ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ไทยฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2 1 0 0
  2011 ควมสัมพันธ์ระหว่างความอุดมสมบูรณ์ของดิน สมดุลคาร์บอนในดิน และความหลากหลายของจุลินทรีย์ดินในระบบนิเวศป่าไม้ธรรมชาติและระบบนิเวศเกษตรลุ่มน้ำแม่กลอง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 3 0 0
  2011 โครงการยุวหมอดิน สสวท ผู้ร่วมวิจัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2008 โครงการยุวหมอดิน สสวท. ผู้ร่วมวิจัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0