Person Image

  Education

  • Ph.D. (Civil Engineering), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2553
  • M.Eng. (Civil Engineering), สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2542
  • B.Eng. (Civil Engineering), สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2539

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2021 การทดสอบหาคุณสมบัติทางวิศวกรรมปฐพีของดินทรายผสมเศษยางรถยนต์เพื่อใช้เป็นวัสดุธรณี หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 1 0 0 0
  2018 การทดสอบหาค่าคุณสมบัติด้านวิศวกรรมปฐพีแบบพลศาสตร์ของดินถมบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการวิจัยแบบบูรณาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 0 0 0
  2017 คุณสมบัติพลศาสตร์ของดินถมบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2016 การศึกษาคุณสมบัติในการพังทลายของลาดดินตะกอนน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณพื้นที่แหลมฉบัง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2015 การศึกษาคุณสมบัติทางปฐพีกลศาสตร์ของตะกอนน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณพื้นที่แหลมฉบัง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2014 การศึกษาคุณสมบัติทางกลของดินทรายที่ถูกแรงกระทำแบบเท่ากันทุกทิศทางโดยการใช้คลื่นแรงเฉือน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2013 การศึกษาค่าตัวแปรของรอยเลื่อนเพื่อคำนวณหาขนาดแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นจากรอยเลื่อนมีพลังที่สำคัญในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2012 การวิเคราะห์ทางพลศาสตร์ของท่าเรือแหลมฉบังจากแรงกระทำแผ่นดินไหวในอ่าวไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2011 การประเมินโอกาสการเกิดภาวะดินเหลวเชิงพื้นที่บริเวณจังหวัดชลบุรีจากรอยเลื่อนมีพลังในอ่าวไทย หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 2 2 0 0
  2019 คุณสมบัติและผลกระทบทางพลศาสตร์ของดินถมบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย 0 0 0 0
  2015 โครงการพัฒนาออกแบบและผลิตใบพัดสำหรับอากาศยานไร้คนขับภายใต้แผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากวัสดุคอมโพสิทเพื่ออุตสาหกรรมอวกาศ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2011 การจัดทำแผนแม่บทเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะพังทลายชายฝั่งทะเลและจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา 2 2 0 0