Person Image

  Education

  • Ph.D., North Carolina State University, U.S.A., 2550
  • M.S. (Electrical Engineering), North Carolina State University, U.S.A., 2547
  • วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2539

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 1 0 0
  2013 การสร้างตัวแทนคุณลักษณะขั้นสูงที่มีประสิทธิภาพโดยการใช้ข้อมูลที่ไม่มีการกำหนดเป้าหมาย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 1 0 0 0
  2014 การสร้างตัวแทนคุณลักษณะขั้นสูงที่มีประสิทธิภาพโดยการใช้ข้อมูลที่ไม่มีการกำหนดเป้าหมาย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 4 3 0 0
  2022 การวิเคราะห์หาระดับเส้นฐานและกำหนดค่าเป้าหมายของดัชนีความเชื่อถือได้ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1 1 0 0
  2020 โครงการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ระยะที่ 1 ผู้ร่วมวิจัย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) 1 0 0 0
  2019 โครงการการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่แบบอัจฉริยะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนในเมือง ผู้ร่วมวิจัย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2013 การสร้างตัวแทนคุณลักษณะชั้นสูงที่มีประสิทธิภาพโดยการใช้ข้อมูลที่ไม่มีการกำหนดเป้าหมาย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 1 0 0
  2009 การทำนายสัญญาณการตอบสนองเซ็นเซอร์สำหรับกลิ่นผสมที่ใช้ในจมูกอิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้าโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1 0 0 0
  2008 การหาชุดของเซ็นเซอร์ที่เหมาะสมแบบเร็วสำหรับการพัฒนาเครื่องจำแนกกลิ่น หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 1 0 0