Person Image

  Education

  • ปร.ด.(วิทยาศาสตร์ศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549
  • วท.บ.(เคมี), มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ไทย, 2543

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 5 3 0 0
  2024 การพัฒนาวิถีการเรียนรู้สำหรับการส่งเสริมสมรรถนะด้านการสอนเพื่อการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของครูคณิตศาสตร์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาโปรแกรมการฝึกสอนและการพัฒนาวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนของนิสิตครู อาจารย์พี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 3 0 0
  2013 การพัฒนาโปรแกรมการฝึกสอนและการพัฒนาวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนของนิสิตครู อาจารย์พี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 1-2 เพื่อจัดการเรียนการสอนกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ และธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 24 12 0 0
  2022 การพัฒนาต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อเสริมสร้างการรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม และทักษะการจัดการเรียนรู้ของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565) 1 0 0 0
  2018 การสร้างและทดสอบความตรงของโมเดลเชิงสาเหตุของการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์และบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 4 0 0
  2015 การพัฒนาโปรแกรมการฝึกสอนและการพัฒนาวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนของนิสิตครู อาจารย์พี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 6 3 0 0
  2014 กระบวนการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนระดับอุดมศึกษาด้านการเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน: กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2557 หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์ 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนของอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาโดยการใช้การศึกษาด้วยตนเอง หัวหน้าโครงการ ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2011 Developing Science Student Teacher's Pedagogical Content Knowledge Through Field-based Experiences หัวหน้าโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ 3 1 0 0
  2011 Fifth-year student teachers'classroom action research during thier field exeperience หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โครงการผลิตนักวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (วพว.)) 0 1 0 0
  2010 Developing Pre-service Science Teachers’ Reflective Thinking through Contemplative Learning in Science Process Skills Course หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์ มก. 1 1 0 0
  2010 การพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 9 1 0 0
  2009 การพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 1-2 เพื่อจัดการเรียนการสอนกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ และธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2008 การศึกษาแนวคิดเรื่องธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 19 12 0 0
  2017 STEM for 2TV (Science, Technology, Engineering, and Mathematics for Taiwan, Thailand, and Vietnam): A Joint Adventure in Science Education Research and Practice (STEM2TV) หัวหน้าโครงการ Ministry of Science and Technology, Taiwanese Government 13 7 0 0
  2016 การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครู: การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับมัธยมศึกษา) หัวหน้าโครงการ คุรุสภา 0 0 0 0
  2014 การศึกษาลักษณะและกลไกของวัฒนธรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกผ่านกรอบแนวคิดวัฒนธรรมสังคม หัวหน้าโครงการ Seoul National University 0 2 0 0
  2013 การพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนของอาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2013 การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต1 โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring. ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 1 0 0 0
  2013 การพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 0 0 0 0
  2009 การศึกษาและพัฒนาการดำเนินการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสำหรับนิสิตครูวิทยาศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 4 3 0 0
  2008 การศึกษาและพัฒนาการดำเนินการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสำหรับนิสิตครูวิทยาศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0