Person Image

  Education

  • วท.ด.(เกษตรเขตร้อน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2549
  • วท.บ.(โรคพืช), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 1 1 0 0
  2024 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมและการพัฒนากลุ่มเกษตรกรที่ผลิตเมล็ดและเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์เคยู อาร์ด้า 20 ในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือของประเทศไทยเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงและคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการและผู้บริโภค ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2024 การประเมินผลผลิตและคุณภาพการบริโภคสายพันธุ์ถั่วลิสง และการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อใช้เพาะปลูกในภาคกลางของประเทศไทยสำหรับผลิตถั่วลิสงฝักสด (ปีที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2017 การจัดการวัชพืชแบบผสมผสานในข้าวโพด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การผลิตเมล็ดพันธุ์คัดและประเมินผลผลิตถั่วลิสงสายพันธุ์ดีเด่นในหลายพื้นที่ปลูกเพื่อการขอขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การหาตำแหน่งยีนต้านทานโรคใหม้แบบกว้างในข้าวพันธุ์ IR64 ด้วยประชากรผสมกลับ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2013 ผลของเบนโทไนต์ต่อความสามารถในการกักเก็บความชื้นกับธาตุอาหารพืชและการเพิ่มผลผลิตของมันสำปะหลังกับอ้อยที่ปลูกในดินทรายเสื่อมโทรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การจัดการโรคเหี่ยวจากแบคทีเรียของมะเขือเทศและพืชเศรษฐกิจโดยการอบดินด้วยวิธีชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 16 Project 5 4 0 1
  2023 การประเมินผลผลิตและคุณภาพการบริโภคสายพันธุ์ถั่วลิสง และการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อใช้เพาะปลูกในภาคกลางของประเทศไทยสำหรับผลิตถั่วลิสงฝักสด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2023 การประเมินพันธุ์และการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการผลิตถั่วเหลืองในเขตภาคกลางและภาคเหนือของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาพันธุ์ถั่วลิสงและเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตสำหรับเขตภาคกลางและภาคเหนือของประเทศไทย (ปีที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดจากพืชสมุนไพรสกุลสะค้าน (Piper) ในการกำจัดโรคราก โคน ลำต้นและผลเน่า จากเชื้อไฟทอปเทอร่า (Phytophthora spp.) ในทุเรียนหมอนทอง ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาพันธุ์ถั่วลิสงและเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตสำหรับเขตภาคกลางและภาคเหนือของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2021 นวัตกรรมจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืชในรูปแบบชีวภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2019 การส่งเสริมและติดตามเทคโนโลยีการผลิตท่อนพันธุ์อ้อยปลอดโรคใบขาวแบบประณีตแนวใหม่สำหรับเกษตรกร หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาพันธุ์ถั่วลิสงเพื่อเพิ่มผลผลิตและความต้านทานต่อโรคยอดไหม้สำหรับเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (ปีที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 1
  2019 เครื่องปลูกอ้อยแบบใช้ข้อตาเพื่อการผลิตพันธุ์อ้อยสะอาด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2018 การจัดการวัชพืชแบบผสมผสานในข้าวโพด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2017 การประเมินศักยภาพการให้ผลผลิตของถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดแทนนินจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2014 การหาตำแหน่งยีนต้านทานโรคใหม้แบบกว้างในข้าวพันธุ์ IR64 ด้วยประชากรผสมกลับ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2011 การพัฒนาโปรแกรมการประเมินการระบาดของโรคพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2011 เอนไซม์ไคติเนสที่มีฤทธิ์ต้านราก่อโรคพืชโดยเมตาจีโนมิกไลบรารีย์ที่คัดแยกจากดินบริเวณรากพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การจัดการโรคเหี่ยวจากแบคทีเรียของมะเขือเทศและพืชเศรษฐกิจโดยการอบดินด้วยวิธีชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 35 Project 13 19 0 1
  2018 การพัฒนาพันธุ์ถั่วลิสงเพื่อเพิ่มผลผลิตและความต้านทานต่อโรคยอดไหม้สำหรับเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2018 การประเมินศักยภาพการผลิตกล้วยไม้สกุลหวายภายใต้โรงเรือนระบบกึ่งเปิด ควบคุมสภาพแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 0 0 0
  2017 การคัดเลือกและทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรียในน้ำหมักชีวภาพสำหรับการบำบัดน้ำเสียและใช้ประโยชน์ทางการเกษตร หัวหน้าโครงการ บ.ดอนเมืองพัฒนา จำกัด 0 0 0 0
  2017 แบบจำลองการคัดเลือกพันธุ์อ้อยต้านทานโรคใบขาว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2017 การส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีที่ 8 ผู้ร่วมวิจัย โรงงานแม่รวย จำกัด 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาสายพันธุ์พ่อแม่ที่ดีสำหรับการผลิตข้าวลูกผสมระบบ 3 และ 2 สายพันธุื ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2016 การผลิตท่อนพันธุ์อ้อยปลอดโรคใบขาวแบบประณีตแนวใหม่ในสภาพโรงเรียนอนุบาลและแปลงปลูก หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2016 โครงการการถ่ายทอดวิธีการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังอย่างยั่งยืนของเกษตรกรในจังหวัด นครราชสีมา โดยการบูรณาการระหว่างโรงงานแป้งมันสำปะหลัง เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง และหน่วยงานภาครัฐ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 0 0 0
  2016 การใช้ประโยชน์ขยะสดจากบริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวและวัสดุปลูก ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาโรงเรือนกล้วยไม้สกุลหวายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 1 0 0
  2016 การประเมินศักยภาพการผลิตกล้วยไม้สกุลหวายภายใต้โรงเรือนระบบกึ่งเปิดควบคุมสภาพแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2016 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวลูกผสมเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสำหรับการแปรรูปเชิงอุตสาหกรรม ระยะที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 0 0 0
  2016 การพัฒนาสายพันธุ์พ่อแม่ที่ดีสำหรับการผลิตข้าวลูกผสมระบบ 3 และ 2 สายพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2016 โครงการศึกษาศักยภาพและรูปแบบการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ระยะที่ 1 จำนวน 5 จังหวัด) ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ซิดเอ็น จำกัด 0 0 0 0
  2015 การส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีที่ 7 ผู้ร่วมวิจัย บริษัทโรงงานแม่รวย จำกัด 0 0 0 1
  2015 โครงการจัดทำข้อเสนอเพื่อยื่นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ไม่รวมโครงการพลังงานแสงอาทิตย์) ในแบบ Feed-in Tariff พ.ศ. 2558 และ จำหน่ายไฟฟ้าโดยการแข่งขันทางด้านราคา (Competitive Bidding) ผู้ร่วมวิจัย บริษัท บีซีพีจี จำกัด 0 1 0 0
  2015 การพัฒนาระบบ Rice Watch เพื่อติดตามข้อมูลการตลาดและข้อมูลสนับสนุนการผลิตสำหรับวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการตลาดข้าว ปีที่ 2 ต่อเนื่องปีที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 2 0 0
  2014 โครงการการจัดการโรคกล้วยน้ำว้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต หัวหน้าโครงการ บริษัท พรรณพัฒน์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 0 0 0 0
  2014 การส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีที่ 5 ผู้ร่วมวิจัย บริษัทโรงงานแม่รวย จำกัด 1 2 0 0
  2014 การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังให้มีไซยาไนต์ต่ำและผลผลิตสูงสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 2 8 0 0
  2014 การพัฒนาสายพันธุ์ TGMS เพื่อการผลิตข้าวลูกผสมระบบ 2 สายพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาธนาคารความรู้ข้าวอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพในการผลิต ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาสายพันธุ์ TGMS เพื่อการผลิตข้าวลูกผสมระบบ 2 สายพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 0 0 0
  2013 การพัฒนาสายพันธุ์ TGMS เพื่อการผลิตข้าวลูกผสมระบบ 2 สายพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2013 การส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 4 ผู้ร่วมวิจัย บริษัทโรงงานแม่รวย จำกัด 0 0 0 0
  2012 โครงการการพัฒนาการตรวจสอบและการควบคุมโรคขอบใบแห้งของข้าว (Bacterial Blight of Rice) ในเมล็ดพันธุ์ด้วยสาร Bacbicure 25%WP หัวหน้าโครงการ บริษัท ซาโกร (ประเทศไทย) จำกัด 1 0 0 0
  2012 การควบคุมเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลังโดยการใช้ยาสูบรมควัน หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 2 0 0
  2012 โครงการทดสอบประสิทธิภาพของสารอินทรีย์ในการควบคุมโรคและแมลงศัตรูที่สำคัญของข้าว หัวหน้าโครงการ บริษัท โอทูอินเตอร์เนชั่นแนล 0 0 0 0
  2012 โครงการทดสอบประสิทธิภาพของสารอินทรีย์ในการควบคุมศัตรูพืชของมันสำปะหลัง หัวหน้าโครงการ บริษัท โอทูอินเตอร์เนชั่นแนล 0 1 0 0
  2012 การพัฒนาสายพันธุ์แม่ที่มีเพศผู้เป็นหมันสำหรับการผลิตข้าวลูกผสมระบบ 3 สายพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาข้าวสายพันธุ์ TGMS เพื่อการผลิตข้าวลูกผสมแบบ 2 สายพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2012 การเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่และประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกบนดินเสื่อมโทรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 2 0 0 0
  2012 การศึกษาโรคอุบัติใหม่ในมันสำปะหลังที่มีสาเหตุจากไส้เดือนฝอยและเชื้อไฟโตพลาสมา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 1 0 0
  2011 การพัฒนาไม้โตเร็วสกุล Acacia เพื่อปลูกบนพื้นที่เสื่มโทรมสำหรับเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 1 0 0
  2010 โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกไม้โตเร็วเพื่อผลิตพลังงาน ประจำปี 2553 ผู้ร่วมวิจัย บริษัทสหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) 1 0 0 0