Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปิโตรเคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2558
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2548
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2024 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาโพแทสเซียมไดโครเมทชุบแคลเซียมออกไซด์จากเปลือกไข่ด้วยวิธีตอบสนองพื้นผิว หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 (คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา) 0 0 0 0
  2024 สารประกอบฟีนอลทั้งหมดที่ส่งผลต่อคุณภาพเบียร์สับปะรดศรีราชา ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ประเภททุนวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2567 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 9 3 0 0
  2023 การปรับปรุงแคลเซียมออกไซด์จากขยะเปลือกหอยนางรมเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับผลิตไบโอดีเซล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 1 0 0 0
  2020 การศึกษาเชิงทดลองการใช้ไตรอะซิตินเป็นสารเติมแต่งในน้ำมันหล่อลื่นเพื่อปรับปรุงความเสียดทานระหว่างผิวโลหะ ที่ปรึกษาโครงการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2017 การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้วด้วยเอทิลแอซีเทตและตัวเร่งปฏิกิริยาแบบเอกพันธ์ หัวหน้าโครงการ ทุนสมทบเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศ 0 0 0 0
  2017 การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้วด้วยเอทิลแอซีเทตและตัวเร่งปฏิกิริยาแบบเอกพันธ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
  2017 การย่อยด้วยจุลินทรีย์ร่วมกับปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันเพื่อผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 การศึกษาผลของชนิดแอลกอฮอล์และตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ผ่านการใช้งานแล้ว หัวหน้าโครงการ กองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 1 0 0 0
  2010 ปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันของกรดโอเลอิกสำหรับผลิตน้ำมันไบโอดีเซล หัวหน้าโครงการ คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มก. วิทยาเขตศรีราชา 0 0 0 0
  2010 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วโดยจุลินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย กองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 0 0 0
  2009 พัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว หัวหน้าโครงการ โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2017 การศึกษานวัตกรรมทางอุตสาหกรรมในย่านนวัตกรรมศรีราชา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2011 การเก็บและวิเคราะห์การตกสะสมของกรดในพื้นที่ภาคตะวันออก ผู้ร่วมวิจัย กรมควบคุมมลพิษ 0 0 0 0