Person Image

  Education

  • ปร.ด.(ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย
  • วท.ม.(ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย
  • วท.บ.(ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 3 1 0 0
  2010 การวิเคราะห์เพื่อหามลพิษทางอากาศในอนุภาคฝุ่นจากอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 5 9 0 0
  2014 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของเขม่าปืนยาว เอ็ม-16 และ เอเค 47 สำหรับงานพิสูจน์หลักฐาน หัวหน้าโครงการ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย วิทยาเขตศรีราชา 1 1 0 0
  2014 การวิเคราะห์หามลพิษทางอากาศในอนุภาคฝุ่นจากอ่าวศรีราชา-เกาะสีชัง จ.ชลบุรี หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 0 1 0 0
  2012 การสังเคราะห์และวัดสมบัติของดีบุกออกไซด์แบบผงและฟิล์มบางเพื่อใช้เป็นหัววัดแก๊ส หัวหน้าโครงการ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 1 0 0 0
  2012 การวิเคราะห์เพื่อหามลพิษทางอากาศในอนุภาคฝุ่นจากอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 เงื่อนไขการเปลี่ยนเฟสของแคลเซียมคาร์บอเนตระหว่างการเตรียมด้วยวิธีตกตะกอน หัวหน้าโครงการ คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มก. วิทยาเขตศรีราชา 2 4 0 0
  2010 การวิเคราะห์มลพิษจากฝุ่นในอากาศในอำเภอศรีราชา หัวหน้าโครงการ กองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 1 2 0 0
  2010 การตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซเรดอนในและภายนอกอาคาร ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผู้ร่วมวิจัย คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มก. วิทยาเขตศรีราชา 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0