Person Image

  Education

  • ปร.ด. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย, 2550
  • วท.ม.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย, 2542
  • วท.บ.(การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ), มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ไทย, 2538

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 8 1 0 0
  2023 ไมโครพลาสติกในระบบทางเดินอาหารของปลาเชิงพาณิชย์จากแหล่งน้ำจืดในภาคเหนือของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ทุนส่งเสริมการวิจัยบุคลากรสายวิชาการ) 1 0 0 0
  2022 นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการศึกษาแมลงและสัตว์ขาข้อที่รบกวนชุมชน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2021 นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการศึกษาแมลงและสัตว์ขาข้อที่รบกวนชุมชน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2018 ความหลากหลายของแมลงน้ำที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 ความหลากหลายของแมลงน้ำในป่าชายเลนในเขตภาคกลางของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การติดตามตรวจสอบทางชีวภาพของโลหะหนักในตะกอนดินและแมลงน้ำกลุ่มไทรคอบเทอร่าในลำธารบริเวณเหมืองแร่สังกะสี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 27 Project 52 31 0 0
  2023 การวิจัยพื้นฐานทางกีฏวิทยาของแมลงที่มีความสำคัญในระบบเศรษฐกิจและระบบนิเวศน์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2022 การปนเปื้อนไมโครพลาสติกในหอยแครงที่จำหน่ายในตลาดสด หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2 0 0 0
  2022 การปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) และกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) บริเวณภาคกลางของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2022 การตรวจสอบไมโครพลาสติกในสิ่งมีชีวิตในน้ำที่กินได้ หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2022 การใช้แมลงนํ้าเป็นตัวบ่งชี้มลภาวะของไมโครพลาสติกในระบบนิเวศนาข้าว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
  2020 การตรวจพบการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) และกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) ในบ่อเลี้ยงกุ้ง หัวหน้าโครงการ ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 2 0 0 0
  2019 ความหลากหลายของแมลงน้ำที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 ความหลากชนิดของแมลงน้ำกินได้ในประเทศไทย: คุณค่าทางโภชนาการ ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพและการสะสมทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 3 0 0 0
  2017 องค์ประกอบและช่วงเวลาในการออกบินของแมลงน้ำอันดับไทรคอบเทอร่าบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำ: การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล ผู้ร่วมวิจัย ทุนเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 5 1 0 0
  2016 การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลต่อองค์ประกอบและความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงน้ำ หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 3 0 0
  2016 แมลงน้ำและบทบาทการกินอาหารในลุ่มน้ำแม่กลองเพื่อการประเมินทางนิเวศวิทยา หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 1 0 0 0
  2016 ความสม่ำเสมอและความหลากหลายชนิดของแมลงน้ำในแหล่งน้ำจืดในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2 0 0 0
  2016 การศึกษาความหลากหลายและการจำแนกชนิดของแมลงน้ำในป่าชายเลน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาดัชนีชีวภาพด้วยวิธีแบบเมทริกซ์รวมโดยใช้สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินขนาดใหญ่สำหรับประเมินคุณภาพน้ำในลำธารบริเวณลุ่มน้ำแม่กลอง หัวหน้าโครงการ ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา "ทุน 72 ปี มก." 2 1 0 0
  2015 อนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงน้ำอันดับไทรคอบเทอร่าบริเวณแม่น้ำภาชีและลำน้ำสาขา: การประยุกต์ใช้สำหรับการบ่งชี้คุณภาพน้ำทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 7 0 0
  2014 พลวัตรประชากรและการปรากฏตามฤดูกาลของแมลงหนอนปลอกน้ำตัวเต็มวัยชนิด Amphipsyche meridiana Ulmer 1902 (Trichoptera: Hydropsychidae)ในแหล่งน้ำธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 0 2 0 0
  2014 ความหลากหลายของแมลงน้ำที่สะแกราช จังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การประเมินสภาพแวดล้อมของแคดเมียมในตะกอนดินและแมลงน้ำในลำธารบริเวณที่มีการทำเหมืองแร่ หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 1 0 0
  2013 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ในน้ำและบทบาทการกินอาหารในลุ่มน้ำแม่กลองเพื่อการประเมินทางนิเวศวิทยา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2012 การติดตามตรวจสอบทางชีวภาพของโลหะหนักในตะกอนดินและแมลงน้ำกลุ่มไทรคอบเทอร่าในลำธารบริเวณเหมืองแร่สังกะสี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 3 0 0
  2012 การใช้กลุ่มแมลงนำในการประเมินทางชีวภาพในพื้นที่ชุ่มนำ ผู้ร่วมวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย 1 1 0 0
  2012 การสำรวจความหลากหลายของแมลงน้ำ และคุณภาพน้ำในพื้นที่ชุ่มน้ำเขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 ศักยภาพการใช้โครงสร้างชุมชนของแมลงน้ำอันดับไทรคอบเทอร่าเพื่อการบ่งชี้ทางชีวภาพของคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก หัวหน้าโครงการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 0 0 0
  2011 การประเมินคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติที่รองรับการปล่อยน้ำทิ้งโดยใช้กลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 2 0 0
  2010 ผลกระทบจากการปล่อยของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมต่อแมลงน้ำกลุ่มริ้นน้ำจืดในนาข้าว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2009 แมลงหนอนปลอกน้ำตัวเต็มวัยบริเวณริมฝั่งพื้นที่ชุ่มน้ำภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อการติดตามตรวจสอบ สภาพแวดล้อม หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 1 1 0 0
  2008 การประเมินคุณภาพน้ำบริเวณทางน้ำเข้าและทางน้ำออกของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ด้วยแมลงน้ำกลุ่มไทรคอบเทอร่า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 5 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 9 8 0 0
  2019 ความหลากหลายของแมลงหนอนปลอกน้ำและการเลี้ยงในห้องปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 3 0 0 0
  2014 ศึกษานิเวศวิทยาบางประการและระดับของสารจีออสมิน (geosmin) ในเนื้อปลานิลในเขื่อนลำตะคลอง จังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2011 ความสัมพันธ์ระหว่างแมลงน้ำและคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำนิ่งธรรมชาติที่รองรับการปล่อยน้ำทิ้ง: การตอบสนองต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 2 0 0
  2011 การประมินความเสี่ยงสภาวะแวดล้อมของโลหะหนักในตะกอนดินและแมลงน้ำอันดับไทรคอบเทอร่าในลำธารที่ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
  2010 แมลงหนอนปลอกน้ำตัวเต็มวัยเพื่อการติดตามตรวจสอบทางชีวภาพของคุณภาพน้ำบริเวณทางน้ำเข้าและทางน้ำออกของเขื่อน หัวหน้าโครงการ โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT) 1 1 0 0
  2009 แมลงหนอนปลอกน้ำกับการประยุกต์ใช้ในการติดตามตรวจสอบทางชีวภาพของคุณภาพน้ำในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ International Foundation for Science (IFS) 4 4 0 0
  2009 ผลกระทบจากกิจกรรมมนุษย์ต่อการแพร่กระจายและความหลากหลายของกลุ่มแมลงน้ำและคุณภาพน้ำบริเวณลุ่มน้ำแม่กลอง หัวหน้าโครงการ TRF/BIOTEC Special Program for Biodiversity Research and Training grant BRT 0 1 0 0