โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 13 Project 9 0 0 0
2013 ผลของชนิดและขนาดของอาหารหยาบในอาหารผสมสำเร็จหมักต่อ ปริมาณการกินได้ การย่อยได้ และกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนของแกะขุน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2012 ผลของการใช้พืชสมุนไพรในอาหารก้อนคุณภาพสูงต่อกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน และนิเวศวิทยารูเมนของกระบือเลี้ยงปล่อยแทะเล็ม ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 0 0 0 0
2012 ผลของโซเดียมไบคาร์บอเนตและเยื่อใยที่มีประสิทธิภาพในสูตรอาหารที่มีเปลือกมันสำปะหลังหมักในระดับสูง ต่อกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนและสมรรถนะการให้ผลผลิตของแกะขุน ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 3 0 0 0
2011 การศึกษาโครงสร้างและอิมมูโนฮีสโตเคมมิสทรีในคอร์ปัส ลูเทียม ของกระบือไทย(Bubalus bubalis) ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
2011 อิทธิพลของการใช้ผลพลอยได้จากโรงงานแป้งมันสำปะหลังในรูปแบบหมักในสูตรอาหารแกะขุนต่อสมรรถนะการให้ผลผลิตและองค์ประกอบของกรดไขมันคอนจูเกตลิโนเลอิกในเนื้อแกะ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การศึกษาสมรรถนะการเจริญเติบโตและคุณภาพซากของไก่ดำภูพาน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
2010 การจำแนกกลุ่มพันธุกรรมและการตรวจหาเครื่องหมายดีเอ็นเอของไก่เนื้อดำไทยโดยใช้ไมโครแซทเทลไลท์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพซากของไก่เบตง และไก่ลูกผสมเบตง x ไก่ไข่ทางการค้า หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
2009 การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่เบตง และไก่ลูกผสมเบตง x ไก่ไข่ทางการค้า หัวหน้าโครงการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
2009 การศึกษาสายพันธุ์หม่อนและไหม สำหรับผลิตเส้นไหมและดักแด้ไหม ที่เหมาะสมต่อการแปรรูป และการใช้ประโยชน์อย่างครบวงจร ผู้ร่วมวิจัย โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 0 0 0
2008 อิทธิพลของผลพลอยได้จากโรงงานแป้งมันในสูตรอาหารต่อสมรรถนะการให้ผลผลิตของแกะขุน ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 2 0 0 0
2007 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ระหว่างนิสิตที่รับตรงและรับผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ระหว่างนิสิตที่รับตรงและรับผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 12 Project 1 3 0 0
2014 การศึกษาโครงสร้างการผลิต ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินในการผลิตโคเนื้อลูกผสมจังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
2013 การศึกษาสมรรถนะการเจริญเติบโต คุณภาพซาก คุณภาพเนื้อ และการให้ไข่ของไก่ดำภูพาน1 และไก่ดำภูพาน2 หัวหน้าโครงการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 0 0 0
2013 การศึกษาเครื่องหมายทางพันธุกรรมที่สัมพันธ์กับความสามารถในการทนร้อนของโคเนื้อภูพาน หัวหน้าโครงการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 0 0 0
2013 ตรวจสอบเครื่องหมายทางพันธุกรรมที่สัมพันธ์กับลักษณะไขมันแทรกและความนุ่มของเนื้อในโคขุนโพนยางคำ หัวหน้าโครงการ สหกรณ์โคขุนโพนยางคำ 0 0 0 0
2013 ผลของการใช้กากมันสำปะหลังหมักยีสต์และต้นอ้อยสับต่อการกินได้ การย่อยได้ของโภชนะ กระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนและสมรรถนะการเจริญเติบโตของโคขุนภูพาน ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 3 0 0
2013 การศึกษาคุณภาพซากและคุณภาพเนื้อของโคลูกผสมภูพานที่ระยะเวลาการเลี้ยงขุนต่างกัน ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 0 0 0
2012 การศึกษาคุณภาพน้ำเชื้อและการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งของพ่อโคเนื้อทาจิมะภูพาน หัวหน้าโครงการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
2012 การพัฒนาสายพันธุ์โคเนื้อทาจิมะภูพานเพื่อปรับปรุงลักษณะไขมันแทรกและความนุ่มของเนื้อโดยพิจารณาจากเครื่องหมายทางพันธุกรรม (Genetic marker) หัวหน้าโครงการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
2012 การใช้กากมันสาปะหลังหมักยิสต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตโคขุนทาจิมะภูพาน ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
2012 การใช้กากมันสำปะหลังปรับปรุงคุณภาพโปรตีนด้วยยีสต์ในสูตรอาหารร่วมกับการเสริมหญ้าขนของสุกรขุนภูพาน ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
2011 การทดสอบความสามารถในการถ่ายทอดพันธุกรรมสู่รุ่นลูกของโคทาจิมะภูพาน หัวหน้าโครงการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 0 0 0
2007 ผลของการใช้เปลือกมันสำปะหลังหมักเป็นแหล่งพลังงานและเยื่อใยสายสั้นในสูตรอาหาร ต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต และคุณภาพซากของแกะขุนในเขตร้อน ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ในพระราชูประถัมภ์สมเด็จพระเทพระรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 1 0 0 0