Person Image

  Education

  • วศ.ม. (วิศวกรรมการอาหาร), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 12 10 0 0
  2011 การออกแบบและพัฒนาเครื่องปอกเปลือกแห้ว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 หน่วยวิจัยด้านระบบเครือข่ายแลกเปลี่ยนมวล และความร้อน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 12 10 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 0 0 0 0
  2020 เอนแคปซูเลชั่นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นที่มีปริมาณน้ำมันสูงโดยกระบวนการอบแห้งแบบพ่นฝอย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ม เกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2014 การปรับสภาพซางข้าวฟ่างหวานด้วยวิธีการให้ความร้อนแบบโอห์มมิค หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 0 0 0 0
  2014 การสอนโดยใช้ Guided Slides ในวิชา 02212412 การใช้พลังงานในวิศวกรรมการอาหาร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มก. ประจำปี 2558 0 0 0 0
  2011 การผลิตก๊าซชีวภาพจากต้นกล้วยที่ผ่านการปรับคุณภาพทางเคมีด้วยการย่อยสลายภายใต้สภาวะไร้อากาศ หัวหน้าโครงการ โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร) 0 0 0 0
  2011 โครงการแผนที่ทางสังคมชุมชนรอบรั้ว มก.กพส. ผู้ร่วมวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 0 0 0 0
  2010 การใช้วิธีทางเคมีปรับคุณภาพของต้นกล้วยเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตก๊าซชีวภาพ หัวหน้าโครงการ โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร) 0 0 0 0
  2010 การออกแบบและพัฒนาเครื่องขึ้นรูปขนมสอดไส้ที่มีลักษณะทรงกลม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การผลิตก๊าซชีวภาพจากเปลือกและไส้กล้วยภายใต้สภาวะไร้อากาศ หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2009 การอบขนมหม้อแกง โดยก๊าซชีวมวลจากกะลามะพร้าว หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 1 0 0
  2012 การพัฒนาอาหารพื้นถิ่นเพื่อส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืนในชุมชนกระตีบ จังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2009 การผลิตก๊าซชีวภาพจากเปลือกและไส้กล้วยภายใต้สภาวะไร้อากาศ (ศึกษาความเป็นไปได้) หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (โครงการ IRPUS) 0 1 0 0

  แสดงความคิดเห็น

  (0)