Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.ม.(การจัดการทรัพยากรชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 1 2 1 0
  2020 การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจสอบความสุกแก่ของผลพลับผ่านถุงห่อผลไม้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาอุปกรณ์เก็บเกี่ยวผลพลับ (Diospyros kaki Thunb.) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 1 0
  2019 โครงการวิจัยย่อยที่ 6 : การพัฒนาอุปกรณ์เก็บเกี่ยวผลพลับ (Diospyros kaki Thunb.) ผู้ประสานงาน ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 โครงการวิจัยย่อยที่ 5 : การพัฒนาระบบตรวจสอบความสุกแก่ของผลพลับผ่านถุงห่อผลไม้และแบบตรวจสอบทั้งทรงพุ่ม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2011 การยืดอายุการใช้งานพลาสติกคลุมโรงเรือนปลูกพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 การยืดอายุการใช้งานพลาสติกคลุมโรงเรือนปลูกพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 4 5 3 0
  2012 เครื่องจักรกลสำหรับปลูกข้าวโดยวิธีโยนกล้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การศึกษาพัฒนาเครื่องหยอดข้าวงอกสำหรับนาน้ำตม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2009 การพัฒนาวัสดุกันกระแทกเพื่อลดความเสียหายของกะหล่ำปลีจากการขนส่ง และการวางจำหน่าย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 2 3 0
  2009 การออกแบบเครื่องทำความสะอาดข้าวกล้อง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 0 1 0 0
  2019 โครงการจัดทำแผนแม่บทและแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมภูมิภาคสู่ประเทศไทย 4.0 (พ.ศ. 2562-2566) ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2019 โครงการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพในการทำงานและเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมของรถตัดอ้อย ผู้ร่วมวิจัย ผู้ประกอบการ (คุณทิพย์วรรณ ผลประโยชน์) 0 0 0 0
  2011 สมรรถนะของเครื่องหว่านข้าวงอกสำหรับนาหว่านน้ำตม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 1 0 0
  2009 การออกแบบเครื่องทำความสะอาดข้าวกล้อง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0