Person Image

  Education

  • วท.ด.(วัสดุศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2550
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2545
  • วท.บ.(วัสดุศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 2 1 0 0
  2024 การพัฒนาพิกเมนต์ที่มีความคงตัวต่อความร้อนจากสีธรรมชาติและการนำไปใช้เป็นสารให้สีในกระบวนการขึ้นรูปผ้าไม่ทอจากเส้นใยพอลิเอสเตอร์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2015 การสังเคราะห์และประยุกต์ใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีรูพรุนเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ (3DOM TiO2) ในการตกแต่งเพื่อเพิ่มสมบัติพิเศษบนสิ่งทอประเภทผ้าพอลิเอสเตอร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การศึกษาผลของการตกแต่งด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์อนุภาคขนาดนาโนเมตรต่อสมบัติการทำความสะอาดด้วยตัวเองและการย้อมสีดีสเพิร์สบนผ้าพอลิเอสเตอร์และพอลิแล็กติกแอซิด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 22 Project 21 20 0 0
  2023 การใช้ประโยชน์จากผลสับปะรดในกระบวนการลอกกาวไหมและการดูดซับสีแอซิดในน้ำทิ้งจากการย้อมสู่การพัฒนาการผลิตไหมไทยที่ยั่งยืน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับกลุ่มเกษตรผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากคราม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 การพัฒนากระบวนการเตรียมและย้อมสีธรรมชาติสำหรับเส้นใยกล้วย หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาต้นแบบระบบการผลิตและนวัตกรรมไหมไทยเพื่อยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 อย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาต้นแบบศักยภาพการรวมกลุ่มเกษตรผู้ผลิตหม่อนไหมเพื่อขับเคลื่อนระบบการผลิตและนวัตกรรมไหมไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2018 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำหรับบำบัดและฟื้นฟูเด็กสมองพิการในประเทศไทย. ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การศึกษาผลของไทเทเนียมไดออกไซด์อนุภาคขนาดนาโนเมตรต่อการกำจัดสีดิสเพิร์สบนผ้าพอลิเอสเตอร์หลังการย้อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
  2016 การศึกษาการนำไฮโดรเจลจากเรยอนเหลือทิ้งมาใช้เป็นวัสดุดูแลบาดแผล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การสังเคราะห์และประยุกต์ใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีรูพรุนเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ (3DOM TiO2) ในการตกแต่งเพื่อเพิ่มสมบัติพิเศษบนสิ่งทอประเภทผ้าพอลิเอสเตอร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2016 ผลของการตกแต่งผ้าพอลิเอสเตอร์และพอลิแล็กติกแอซิดด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์ ที่มีรูพรุนเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ (3DOM TiO2) ต่อสมบัติการทำความสะอาดด้วยตัวเองและการย้อมสีดีสเพิร์ส ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2015 การสังเคราะห์สีรีแอคทีฟ-ดิสเพิร์สสำหรับการย้อมผ้าถักผสม PLA/ฝ้ายขั้นตอนเดียว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2014 การผลิตวัสดุดูดซับชนิดต้นทุนต่ำจากเยื่อเมล็ดมะขามสำหรับบำบัดน้ำสีในโรงย้อมสิ่งทอ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2014 การพัฒนาและประยุกต์ใช้วัสดุดูดซับจากเรยอนเลือทิ้งสำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอนวัตกรรม ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัยคณะอุตสหากรรมเกษตร 0 0 0 0
  2014 การตกแต่งสำเร็จเชิงเคมีเพื่อลดกลิ่นควันบุหรี่บนผ้าฝ้าย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 2 0 0
  2013 การพัฒนาและประยุกต์ใช้วัสดุดูดซับจากเรยอนเหลือทิ้งสำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอนวัตกรรม ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 1 0 0
  2013 การศึกษาการนำสารสกัดจากขมิ้นและไคโซตานมาใช้เป็นสารตกแต่งสำเร็จสำหรับสิ่งทอ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
  2012 การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในการย้อมสีดีสเพิร์สบนผ้าพอลิเอสเตอร์โดยใช้เทคนิคการปั่นผสมความเร็วสูงและอัลตราซาวด์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 3 0 0
  2011 การศึกษาประสิทธิภาพในการย้อมของผงสีสกัดจากเมล็ดมะขามบนผ้าไหมและผ้าฝ้าย หัวหน้าโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม 1 0 0 0
  2011 การพัฒนาสารข้นจากแป้งข้าวและสารกั้นสีจากรำข้าวสำหรับการพิมพ์ผ้าฝ้ายแบบรีซีสต์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2011 การเตรียมไฮโดรเจลจากเศษเส้นใยเซลลูโลสประดิษฐ์จากอุตสาหกรรมการผลิตเส้นใย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 3 0 0
  2010 การพัฒนาสารข้นจากเมล็ดมะขามเพื่อใช้ในการพิมพ์ผ้าฝ้าย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2009 การกำหนดภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเซลลูโลสจากใบไผ่ตง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 9 4 1 0
  2019 การพัฒนากระบวนการผลิตและสร้างผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกบนฐานอัตลักษณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMS) ในอุตสาหกรรมบริการอำเภอคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช อย่างมีส่วนร่วม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2017 นวัตกรรมสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กสมองพิการในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 1 0 0
  2017 การเพิ่มมูลค่าบัวแดงโดยการสกัดสีย้อมธรรมชาติและเส้นใย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2016 การกำจัดสีแอซิคในน้ำทิ้งด้วยวัสดุดูดซับจากเยื่อหุ้มเมล็ดมะขาม หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
  2016 การพัฒนาสีย้อมและสารตกแต่งสำเร็จสำหรับสิ่งทอด้วยสารสกัดจากกากกาแฟ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 1 0
  2015 การเตรียมและการใช้ซาโปนินจากผนังผลประคำดีควายและรากชะเอมเทศในกระบวนการเคมีสิ่งทอ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
  2015 THAIGERM-037: AgroFibre(Thai-German Agro-based Fibre Exchange Programme-Sustainable Development: From Plant to Product) ผู้ร่วมวิจัย Thai-German S&T Cooperation Research Mobility Scheme 2 0 0 0
  2014 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายด้วยนวัตกรรม ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 0 1 0 0
  2011 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยพอลิแลคติกแอซิด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 5 2 0 0