Person Image

  Education

  • น.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2523
  • ค.บ.(การศึกษานอกระบบโรงเรียน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2533
  • Ph.D.(Education), Griffith University, ออสเตรเลีย, 2540

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2009 การพัฒนากลยุทธ์การศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นจิ๋ว ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การวิเคราะห์ระบบรับตรงเพื่อศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 4 3 0 0
  2016 การส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษจากโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2015 กระบวนการขับเคลื่อนงานพัฒนาบนฐานปฏิสัมพันธ์ของอาสาสมัครชุมชน ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2012 การรับรู้และความคิดเห็นของคณะกรรมการเครือข่ายยุติธรรมชุมชนจังหวัดตากเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชน ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2012 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยการมีส่วนร่วมของพนักงานบริษัท ยูนีซัน จำกัด ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2012 การมีส่วนร่วมของพนักงานในการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร:กรณีศึกษา บริษัท ยูนีซัน จำกัด ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของชุมชนโดยใช้การเกษตรเป็นฐาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2008 การจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ: บทสะท้อนจากพนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  แสดงความคิดเห็น

  (0)