Person Image

  Education

  • วท.บ.(ประมง) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 17 Project 2 3 0 0
  2020 การสร้างศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูและเครือข่ายชุมชนปูม้าเพื่อเพิ่มผลผลิตปูม้า (Portunus pelagicus) ในพื้นที่ทะเลไทยตอนบน (ระยะที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2019 การสร้างศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูและเครือข่ายชุมชนปูม้าเพื่อเพิ่มผลผลิตปูม้า (Portunus pelagicus) ในพื้นที่ทะเลไทยตอนบน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 2 0 0
  2019 การประยุกต์เทคโนโลยีจีโนมเพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 ระบบน้ำหมุนเวียนเพื่อการอนุบาลลูกปลากะพงขาว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การปรับปรุงพันธุ์ปลากะพงขาวเพื่อสนับสนุนธุรกิจปลากะพงขาวเข้าสู่สากล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การติดตามการเปลี่ยนแปลงประชาคมปูแสม และคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้มาตราการอนุรักษ์ในพื้นที่ป่าชายเลนบ้านบางบ่อ จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การประเมินลักษณะรูปร่างและปลาแล่ชิ้นสำหรับปลากะพงขาวที่เลี้ยงในบ่อดินและกระชัง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การศึกษาความชุกชุมของปูแสม และการผลิตลูกปูแสมเพื่อปล่อยเสริมในพื้นที่ป่าชายเลนคลองบางบ่อ จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2015 การประเมินคุณภาพสายพันธุ์ปลากะพงขาวที่เลี้ยงในบ่อดินและกระชัง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2015 การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ปลากะพงขาวด้วยวิธี BLUP ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 ผลของอัลตร้าโซนิคต่อสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในน้ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการฟักไข่ของปลาการ์ตูนในแต่ละระยะเวลา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 ไบโอบอลจากสัตว์ทะเลด้อยค่าสู่การฟื้นฟูทะเลอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาสีของปลาการ์ตูนส้ม-ขาว และปลาการ์ตูนดำ (Amphiprion ocellaris) ด้วยวัตถุดิบจากพืชธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 โครงการเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาการเพาะเลี้ยงม้าน้ำเพื่อการอนุรักษ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 ขบวนการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 0 0 0 0
  2017 โครงการการศึกษาประสิทธิภาพอาหารปลากะพงขาวในน้ำกร่อย หัวหน้าโครงการ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2017 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูหญ้าทะเลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านท่าประดู่ ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ หัวหน้าโครงการ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2016 การศึกษาประสิทธิภาพอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของปลากะพงขาวในน้ำกร่อย หัวหน้าโครงการ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2016 การพัฒนารูปแบบการเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเลในบ่อดินสู่เชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2015 การศึกษาประสิทธิภาพอาหารปลากะพงขาวในน้ำกร่อย หัวหน้าโครงการ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาเทคโนโลยีการขยายพันธุ์เห็ดทะเลเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0