Person Image

  Education

  • อ.ม.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2549
  • กศ.บ.(บรรณารักษ์ศาสตร์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2544
  • ปร.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2558

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 2 4 0 0
  2018 การพัฒนารูปแบบการประเมินคุณภาพการบริการสำหรับห้องสมุดดิจิทัล หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2018 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเสพติดสื่อสังคมออนไลน์และการหลงตัวเองในสื่อสังคมออนไลน์ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนคณะมนุษยศาสตร์ 0 0 0 0
  2017 การประเมินการใช้งานได้ของเว็บไซต์สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการวิจัย ภาควิชานิทเศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 0 0 0 0
  2016 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมด้านการจัดการสถานที่จัดงาน ผู้ร่วมวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ 0 0 0 0
  2015 “คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาสื่อสารมวลชนตามความคาดหวังของผู้ประกอบการด้านสื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัล” ผู้ร่วมวิจัย ทุดอุดหนุนการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558 (รอบที่ 3)และงบประมาณเงินรายได้ ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หมวดงบอุดหนุนวิจัย 0 2 0 0
  2012 พฤติกรรมการใช้และการประเมินเว็บไซต์ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ คณะมนุษยศาสตร์ 1 1 0 0
  2012 ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการความรู้ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2011 พฤติกรรมการรู้สารสนเทศของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ 0 0 0 0
  2009 การจัดการฐานข้อมูลภายในคณะมนุษยศาสตร์ด้านบริการวิชาการ หัวหน้าโครงการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2008 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการแสวงหาสารนิเทศของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0