โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 0 0 0
2017 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบและผลของมะเขือพวงในการกำจัดหอยทากบกชนิดหอยทากยักษ์แอฟริกา (Achitina fulica Bowdish, 1822) ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 ประสิทธิภาพและกลไกของสารกระดุมทองเลื้อยเพื่อการเกษตรอินทรีย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 ประสิทธิภาพและกลไกของสารกระดุมทองเลื้อยเพื่อการเกษตรอินทรีย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2016 ศักยภาพของใช้สารสกัดจากพืชบางชนิดเพื่อลดความทนทานของหนอนกระทู้ผักต่อสารไพรีทรอยด์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 31 Project 39 28 0 0
2019 อิทธิพลของพืชร่วมระบบนิเวศนาข้าวต่อการดึงดูดและเป็นแหล่งอาหารให้กับตัวห้ำมวนเขียวดูดไข่ (Cyrtorhinus lividipennis Reuter) ศัตรูธรรมชาติที่สำคัญของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2018 ประวิทธิภาพการเป็นสารกำจัดหนอนกระทู้ผักจากปลิงดำ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2018 การใช้ประโยชน์ของสารสกัดสมุนไพรเพื่อกำจัดเมทาเซอร์คาเรียในปลาน้ำจืด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2017 ความเป็นไปได้ของสารอัลคาลอยด์จากดีปลีในควบคุมลูกน้ำยุงรำคาญ หัวหน้าโครงการ ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ เเละ บัณฑิตวิทยาลัย มก. 1 0 0 0
2017 ประสิทธิภาพและกลไกของสารกระดุมทองเลื้อยเพื่อการเกษตรอินทรีย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2017 การค้นหาสารออกฤทธิ์กำจัดหนอนใยผัก ชนิดใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากดีปลี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
2016 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดต้นกระดุมทองเลื้อยและกลไกที่ใช้ในการสร้างความต้านทานในหนอนกระทู้ผัก, Spodoptera lituraFabricius (Lepidoptera: Noctuidae) เพื่อการเกษตรอินทรีย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2016 การค้นหาสารออกฤทธิ์กำจัดหนอนใยผักชนิดใหม่ที่มีประสิทธิภาพจากอนุพันธ์ไทมอล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2016 ชนิดของ Tetrahymena ที่เป็นปรสิตในปลาหางนกยูง และการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดน้ำมันหอมระเหยบางชนิดเพื่อลดปริมาณ Tetrahymena ในหลอดทดลอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2015 ผลของสารอะซาไดเรคตินต่อโปรตีนคิวติเคิลในหนอนกระทู้ผัก หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ ภาควิชาสัตววิทยา 1 0 0 0
2015 ฤทธิ์กำจัดแมลงของสารข่าต่อการพัฒนาตัวอ่อนในหนอนกระทู้ผัก หัวหน้าโครงการ ทุนวิทยานิพนธ์ ภาควิชาสัตววิทยา 2 0 0 0
2015 ผลกำจัดเเมลงของไทมอลต่อไข่เเละพัฒนาในหนอนใยผัก หัวหน้าโครงการ ทุนวิทยานิพนธ์ ภาควิชาสัตววิทยา 0 0 0 0
2014 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพและกลไกของต้นกระดุมทองเพื่อการเกษตรอินทรีย์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 0 0 0 0
2014 การค้นหาสารออกฤทธิ์กำจัดหนอนกระทู้ผัก ชนิดใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากเมล็ดถั่วผี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 5 0 0
2013 การศึกษาผลของสารสกัดทางชีวภาพในการควบคุมสัตวไม่มีกระดูกสันหลัง ที่ปรึกษาโครงการ เงินสนับสนุนปัญหาพิเศษเด็กนิสิตปริญญาตรี 0 1 0 0
2013 ผลของสารสกัดจากย่านางต่อการเรียนรู้และจดจำตำแหน่งสถานที่และการตายของเซลล์ประสาทในหนูไมค์ที่เกิดภาวะสมองขาดเลือดแบบชั่วคราว ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทุนส่วนตัว 2 0 0 0
2013 ผลการป้องกันความเสียหายต่อเซลล์ประสาทของสารสกัดจากย่านางเมื่อเกิดภาวะสมองขาดเลือดแบบชั่วคราวในหนูไมซ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 ผลของสารกลุ่มน้ำมันหอมระเหยที่มีฤทธิ์กำจัดเเมลงต่อการลดความเครียดในหนู หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสัตววิทยา (ทุนปัญหาพิเศษ) 1 1 0 0
2012 การวิเคราห์การเปลี่ยนเเปลงเอนไซม์ทำลายพิษในเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 0 0 0
2012 ประสิทธิภาพในเชิงชีวภาพและเอนไซม์ทำลายพิษใน Plutella xylostella และแมลงเบียนบางชนิดจากสารเคมีที่เป็นปฏิปักษ์ของต้นกระดุมทอง (Wedelia trilobata) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
2011 ผลของสารสกัดจาก Bauhnia scandens ต่อความเป็นพิษเเละเอนไซม์ทำลายพิษของหนอนใยผัก หัวหน้าโครงการ ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ทุนบัณฑิตวิทยาลัย มก. 2 0 0 0
2011 การยับยั้งการกินของหนอนกระทู้หอมจากสารสกัดใบเเก่ Jatropha gossypifoli หัวหน้าโครงการ ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 1 1 0 0
2011 ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารกลุ่มหอมระเหยต่อหนอนใยผัก หัวหน้าโครงการ ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 1 0 0
2011 ผลของสาร Dalbergia oliveri (Fabaceae: Fabales) เพื่อใช้ในการควบคุมยุงลาย (Aedes aegypti (Diptera: Culicidae)) หัวหน้าโครงการ ปัญหาพิเศษ ระดับปริญญาตรี 1 0 0 0
2011 ผลของสารไทมอลต่อชีววิทยาเเละการระบบสืบพันธ์ของหนอนเจาะสมอฝ้าอเมริกัน หัวหน้าโครงการ ทุนบัณฑิตศึกษา มก. 1 1 0 0
2011 ประสิทธิภาพของสารจากพืชกลุ่ม Piperaceae ต่อหนอนใยผัก หัวหน้าโครงการ ภาควิชาสัตววิทยา 1 1 0 0
2011 ผลของสารจากพืชไทมอลต่อชีววิทยาของเเตนเบียนCotesia plutellae (Kurdjumov) หัวหน้าโครงการ ทุนบัณฑิตศึกษา มก. 1 0 0 0
2010 ผลของสารจากชีวภาพในการควบคุมหนอนกระทู้ผักเเละกระทู้หอม หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ทุนสนับสนุนปัญหาพิเศษ เเละวิทยานิพนธ์) 3 5 0 0
2010 การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากข่า (Alpinia galanga) ต่อการควบคุมประชากรและระบบเอนไซม์ทำลายพิษในแมลงวันผลไม้ (Bactrocera dorsalis) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 2 0 0
2009 การศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดจากพืชในการควบคุมหนอนกระทู้หอม หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 3 0 0
2009 การศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชในการเป็นทางเลือกใหม่ สำหรับใช้ในการควบคุมหนอนกระทู้หอม: ศึกษาความเป็นพิษ และระบบเอนไซม์ทำลายพิษ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 14 Project 8 5 0 0
2019 ความเป็นพิษต่อเซลล์เเมลงของสาร beta asarone หัวหน้าโครงการ University of Tsukuba 0 0 0 0
2018 การทอสอบประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากข่าและสารสูตรผสมดีปลีและว่านน้ำเพื่อควบคุมประชากรหนอนกระทู้ผ้ก Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctridae) หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2018 อิทธิพลของพันธุ์ข้าวต่อการดึงดูดตัวห้ำมวนเขียวดูดไข่ (Cyrtorhinus lividipennis Reuter) และแตนเบียนไข่ (Anagrus optabilis (Perkins)) ศัตรูธรรมชาติของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (Nilaparvata lugens (St?l)) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2017 การพัฒนาสูตรผสมจากสารสกัดจากพืชเพื่อควบคุมหนอนกระทู้ผัก Spodoptera Liura (Lepidoptera : Noctuidae) หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2015 ประสิทธิภาพและกลไกของสารกระดุมทองเลื้อยเพื่อการเกษตรอินทรีย์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2013 Defense response of Lepidoptera against Thai botanical pesticides, entomopathogens and parasitoids, existence of a crosstalk between the partway of immunity and that of detoxification หัวหน้าโครงการ Franco-Thai 2013-2014 0 0 0 0
2013 ความเเตกต่างของรูปแบบของปฏิกิริยาเอซิดและอัลคาไลน์ฟอสฟาเตสในช่วงการพัฒนาเอมบริโอของหนอนเจาะสมอฝ้าย หัวหน้าโครงการ Alexandria University 1 0 0 0
2012 การเพิ่มจำนวนตัวอ่อน Sesamia cretica led. (Lepidoptera : Noctuidae) larvae โดยอาหารกึ่งเทียม ผู้ร่วมวิจัย ทุนมหาวิทยาลัย Alexandria ประเทศอิยิปต์ 0 0 0 0
2011 Toxcity of Botanical insecticides on golden aplle snail (pomacea canaliculata) ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 1 0 0 0
2010 การยับยั้งการกินจากสารสกัดจากใบเเก่ของละหุ่งเเดงเเละเลี่ยนต่อหนอนกระทู้ Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) และประสิทธิภาพในการใช้เป็นตัวสารเสริมฤทธิ์ หัวหน้าโครงการ Junior Research fellowship 2011 (France embassy in Thailand)ทุน ScAwake คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
2010 EFFICIENCY OF GARLIC WATER EXTRACT AND SALT SOLUTION ON BLOW FLY (Calliphora sp.) LARVAE DEVELOPMENT ผู้ร่วมวิจัย ทุนม.ศิลปากร 0 0 0 0
2010 EFFICIENCY OF DRIED AND FRESH Nicotiana tabacum LEAVES EXTRACT ON MORTALITY OF Culex sp. LARVAE ผู้ร่วมวิจัย ม.ศิลปากร 0 1 0 0
2010 ผลของสาร EFFECT OF GLYPHOSATE-BASED HERBICIDE ต่อเอนไซม์ acetylcholinesterase ใน HOPLOBATRACHUS RUGULOSUS ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร (ทุนวิจัยปัญหาพิเศษ) 0 1 0 0
2008 การศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพสารสกัดจากพืชในการเป็นทางเลือกใหม่สำหรับใช้ในการควบคุมหนอนกระทู้หอม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 5 3 0 0

แสดงความคิดเห็น

(0)