Person Image

  Education

  • วท.ม. (วนศาสตร์) ชีววิทยาป่าไม้, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 3 7 0 0
  2022 การศึกษาจันทน์หอม (Mansonia gagei) : กรณีศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2022 ศักยภาพสวนผักหวานป่าเพื่อการพัฒนาฟาร์มคาร์บอนและส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารในระดับท้องถิ่น ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2018 ฤทธิ์ทางชีวภาพและคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของสารสกัดจากแคลลัสพะยอม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 ฤทธิ์ทางชีวภาพและคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของสารสกัดจากแคลลัสพะยอม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2015 การหาลำดับนิวคลีโอไทด์ที่สมบูรณ์ในคลอโรพลาสต์จีโนมของพะยูง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การขยายพันธุ์และการเติบโตของไม้พะยูง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 การขยายพันธุ์และการเติบโตของพรรณไม้ให้ยางรัก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การพัฒนาแหล่งยางรักดิบเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
  2009 การขยายพันธุ์และการเติบโตของพรรณไม้ให้ยางรัก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2009 การพัฒนาแหล่งยางรักดิบเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2008 การถ่ายฝากยีนต้านทานยาปราบศัตรูพืช ไกลโฟเซส เข้าสู่ยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซิส หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 2 5 0 0
  2021 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชในสกุล Mitragyna (Rubiaceae) บางชนิดในประเทศไทย ด้วยเทคนิคเครื่องหมายดีเอ็นเอ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชสกุลกระท่อม Mitragyna (Rubiaceae) หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2020 การขยายพันธุ์ต้นรวงผึ้งด้วยวิธีการไม่อาศัยเพศเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2019 ฤทธิ์ทางชีวภาพและคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของสารสกัดจากแคลลัสพะยอม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2018 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของต้นรวงผึ้งในประเทศไทยด้วยเทคนิคเครื่องหมายดีเอ็นเอ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การขยายพันธุ์และการเติบโตของไม้พะยูง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2016 การหาลำดับนิวคลีโอไทด์ที่สมบูรณ์ในคลอโรพลาสต์จีโนมของพะยูง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2013 จัดทำป้ายชื่อต้นไม้ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนเพื่อเป็นเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย กองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2011 การขยายพันธุ์และการเติบโตของพรรณไม้ให้ยางรัก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาแหล่งยางรักดิบเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การถ่ายฝากยีนต้านทานยาปราบศัตรูพืช ไกลโฟเซส เข้าสู่ยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซิส หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 2 1 0 0
  2020 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการชักนำยอดและการชักนำรากของกลุ่มไม้มีค่าบางชนิดเพื่อเพิ่มการผลิตต้นแม่ไม้ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2 1 0 0