Person Image

  Education

  • วศ.บ.( วิศวกรรมไฟฟ้า ) เกียรตินิยมอันดับสอง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2520
  • M.S.(EE), University of Bridgeport, Connecticut , สหรัฐอเมริกา, 2524
  • Ph.D.(Electrical Eng.), Conservative National des Arts et Metiers-Paris , ฝรั่งเศส, 2532

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 25 Project 16 14 0 0
  2017 การจัดตารางการทำงานของเครื่องสูบน้ำที่มีหลายวัตถุประสงค์อย่างเหมาะสมที่สุดด้วยวิธีกลุ่มอนุภาคไบนารี่ใหม่ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2016 การศึกษาผลกระทบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กที่มีผลต่อลำดับการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ป้องกันในระบบจำหน่ายไฟฟ้า หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 1 0 0
  2016 การควบคุมแรงดันในระบบส่งโดยใช้หม้อแปลงเปลี่ยนเฟส หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2016 ศึกษาแนวทางการควบคุมแรงดันตกเนื่องจากหม้อแปลงหลุดออกจากระบบ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2016 การพัฒนาชุดความต้านทานไฟฟ้า ความถี่ 50/60 เฮิรตซ์และประเมินคุณสมบัติสำหรับการวัดมุมเฟสความถูกต้องสูง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาโปรแกรมบริหารและวางแผนการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2015 แบบจำลองเตาหลอมไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำในย่านความถี่ฮาร์มอนิกส์ของโรงกษาปณ์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2014 การศึกษาวิธีการแก้ปัญหาการเกิดลัดวงจรภายในขดลวดโรเตอร์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันแก๊ส หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2014 การศึกษารอยไหม้เนื่องจากดีสชาร์จไฟฟ้าบนผิวของสายเคบิลอากาศอลูมิเนียมแรงดัน 25 กิโลโวลต์ในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2013 ศึกษาความเหมาะสมโครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำเพื่อการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2012 การศึกษาความผิดพร่องในระบบด้านแรงสูงที่ส่งผ่านมายังระบบแรงต่ำ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 3 1 0 0
  2012 การศึกษาการตรวจจับตำแหน่งของการเกิดเยรกดาวน์บางส่วนในสายเคเบิล 22 กิโลโวลต์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2012 การพัฒนาโปรแกรมการตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของรีเลย์ระยะทางที่ใช้ในการป้องกันสายส่งของการไฟฟ้าภูมิภาค หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2011 การกำหนดมาตรฐานฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้ากำลังของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2011 การศึกษาผลกระทบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระจายที่มีผลต่อการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ป้องกันในระบบจำหน่าย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2009 ผลกระทบของสัญญาณรบกวนย่านฮาร์มอนิกส์และย่านอีเอ็มไอผ่านทางตัวนำจากแหล่งจ่ายไฟแบบต่างๆของโคมไฟฟ้แบบดาวน์ไลท์ที่ใช้หลอดแอลอีดี หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2009 ศึกษาผลกระทบของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังสามขดลวดต่อระบบป้องกันของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2009 พลังงานหมุนเวียนที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยภายใต้วิกฤตการณ์โลกร้อน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2009 โครงการพัฒนาต้นแบบสร้างเครื่องแยกไขมันออกจากน้ำทิ้งร้านอาหาร ที่ปรึกษาโครงการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 0 0 0
  2008 การวิเคราะห์ และออกแบบระบบป้องกันสายส่ง 115 เควี โดยใช้รีเลย์ระยะทางร่วมกับ ระบบสื่อสารสำหรับเครือข่ายระบบสายส่ง 115 เควี แบบวงรอบปิดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2008 การจำลองพลศาสตร์อัคคีภัยเพื่อการออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัยของแผงบริภัณฑ์ประธานรวมแรงต่ำ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2007 ศึกษาและวิเคราะห์แหล่งกำเนิดฮาร์มอนิกส์ของอาคารในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(วิทยาเขตบางเขน) หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2007 หลักการกำหนดมาตรฐานฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้ากำลัง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 1 0 0
  2007 ชุดทดสอบวัฏจักรความร้อน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 2 0 0
  2006 โปรแกรมการไหลของกำลังไฟฟ้าฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้ากำลัง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 1 2 0 0
  2017 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโซล่าเซลล์เพื่อการสูบน้ำบาดาล ผู้ร่วมวิจัย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์โดยนำผลของการทำ Low speed balance มาปรับสมดุลค่า vibration ของเครื่อง Gas turbine ที่สภาวะการเดินเครื่องปกติ ที่ปรึกษาโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 1 1 0 0
  2014 โครงการวิเคราะห์และจัดทำดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 0 1 0 0