Person Image

  Education

  • วศ.บ.B.Eng.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2540
  • M.Eng.(Water Supply,Drainage & Sewerage Engineering), สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียAIT, ไทย, 2544
  • Ph.D.(Engineering), Tohoku University, JAPAN, 2547

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2021 กลยุทธ์การปรับตัวของเกษตรกรต่อการผันแปรและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกรณีศึกษาบางเลน นครปฐม หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2018 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม สำหรับพื้นที่อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0