Person Image

  Education

  • วท.ม. (สิ่งแวดล้อม), ม.มหิดล, ไทย, 2550
  • วท.บ. (ศึกษาศาสตร์เกษตร), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2546

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2008 รูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรและสิ่งแวดล้อมโดยใช้งานฟาร์มเป็นฐานของสถาบันอุดมศึกษาเกษตรในภูมิภาคตะวันตก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 2 3 0 0
  2018 การยืนหยัดของเกษตรกรผู้สูงอายุในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2010 การเชื่อมโยงเครือข่ายและพัฒนาฐานการเรียนรู้เพื่อการผลิตเห็ด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2009 แนวทางการพัฒนาผู้นำกิจกรรมทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อมโดยใช้ฟาร์มสถานศึกษา หัวหน้าโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการทางด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา 0 1 0 0
  2009 ศักยภาพและทิศทางในการผลิตบัณฑิตสาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2009 การจัดการเรียนรู้เกษตรและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม "โครงการบ้านสู่โรงเรียน" ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 1 2 0 0
  2014 การศึกษาแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่ออาชีพเกษตรกรรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 1 0 0
  2009 การเชื่อมโยงความรู้ในโซ่อุปทานการผลิตกล้วยไม้ในจังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2008 การเชื่อมโยงความรู้ในโซ่อุปทานการผลิตกล้วยไม้ในจังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0