Person Image

  Education

  • B.E.(วิศวกรรมโลหะการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
  • M.S.(Industrial Engineering), Texas Tech University, U.S.A.
  • Ph.D.(Industrial Engineering), Texas Tech University, U.S.A.

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 1 0 0 0
  2017 โครงการยกระดับคุณภาพ หัวหน้าโครงการ บริษัทผลิตภัณฑ์กระเบื้องตราเพชร จำกัด(มหาชน) 0 0 0 0
  2016 การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2009 การวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการวางแผนความต้องการวัสดุ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1 0 0 0

  แสดงความคิดเห็น

  (0)