Person Image

  Education

  • สพ.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543
  • ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 1 0 0
  2009 การพัฒนาวัคซีนเชื้อตายเพื่อป้องกันโรคไวรัสไข้หวัดนก H5N1 ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 1 2 0 0
  2017 ความหลากหลาย และลักษณะทางพันธุกรรมของเชื้อฟาล์ว อะดีโนไวรัส สาเหตุของโรค อินคลูชั่นบอดี เฮปาไตติส ในประเทศไทย และการพัฒนาเทคนิคอิมมูโนฮิสโตเคมีสำหรับการตรวจสอบหาเชื้อจากเนื้อเยื่อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 ลักษณะทางพันธุกรรมของเชื้อ Goose parvovirus และ Muscovy duck parvovirus ที่แยกได้จากการติดเชื้อตามธรรมชาติในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัยและพัฒนาศักยภาพ กองทุนพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ 0 0 0 0
  2011 การสำรวจหาความชุกของ Salmonella และ Campylobacter ในฟาร์มลูกเป็ดไข่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2010 การศึกษาลักษณะการถ่ายทอดผ่านทางไข่ฟักของเชื้อ Riemerella anatipestifer จากตัวอ่อนของไข่เป็ดตายโคมและลูกเป็ด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การศึกษาประสิทธิภาพของ Salinomycin Maxiban?และ Maxiban+Avilamycin (Surmax?) ในการควบคุมโรคลำไส้อักเสบแบบเนื้อตายในไก่เนื้อ ผู้ร่วมวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 2 0 0
  2009 การเปรียบเทียบ bacterial profiles ของเชื้อ Clostridium perfringens ที่ก่อปัญหา ลำไส้อักเสบแบบเนื้อตาย กับ เชื้อ C. perfringens ที่พบในลำไส้ของไก่ปรกติ หรือจากแหล่งอื่นๆ ผู้ร่วมวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2008 การสำรวจเชื้อไวรัสเวสท์ไนล์ในนกอพยพและนกประจำถิ่นภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หัวหน้าโครงการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน มก. (กองทุนวิจัยอินเตอร์เว็ท) 0 0 0 0
  2008 การศึกษาการปล่อยเชื้อซัลโมเนลลาในลูกไก่เนื้อที่เกิดมาจากฝูงพ่อแม่พันธุ์ที่มีการทำวัคซีนซัลโมเนลลา ชนิดเชื้อตาย (SalenvacT) ผู้ร่วมวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน มก. (กองทุนวิจัยอินเตอร์เว็ท) 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 1 0 0 0
  2017 โครงการ “ประเมินความเสี่ยงโรคไข้หวัดนกในคอมพาร์ตเมนท์สัตว์ปีกพันธุ์และสถานที่ฟักสัตว์ปีก” ผู้ร่วมวิจัย กรมปศุสัตว์ 0 0 0 0
  2014 การใช้สาร Aviguard ในการยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเชื้อ Campylobacter spp. ในไก่เนื้อ หัวหน้าโครงการ บริษัท MSD Animal Health 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคกาฬโรคเป็ด และชุดตรวจสอบที่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างการติดเชื้อตามธรรมชาติกับการได้รับวัคซีน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
  2010 การทดสอบความไวยา enramycin ของ เชื้อ Clostridium perfringens ที่แยกได้มาจากตัวอย่างสัตว์ปีกและตัวอย่าง อาหารสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท อินเตอร์เว็ท (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
  2009 การสำรวจเชื้อไวรัสเวสท์ไนล์ในยุงในเขตตะวันตกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0