Person Image

  Education

  • ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2522
  • ครุศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2519

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาตัวบ่งชี้สำหรับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การพัฒนารูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้สำหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การศึกษาความต้องการการฝึกอบรมของครูในเขตภาคกลางตะวันตก ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก.วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2009 โครงการศึกษาความต้องการพัฒนาศักยภาพกายและจิตของผู้สูงอายุในเขตอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2007 การศึกษาสภาพความพร้อมของหน่วยงานความต้องการของนักเรียนและผู้ใช้บริการเพื่อการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเรียนรู้) ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 2 0 0 0
  2013 การศึกษาและประเมินความพึงพอใจต่อสถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุของ อสมท. ประจำปี 2556 ผู้ร่วมวิจัย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2012 กลวิธีการส่งเสริมสนับสนุนการนำแผนการศึกษาแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 0 0 0 0
  2012 การวิจัยและพัฒนาวัฒนธรรมชาวพุทธของเยาวชนไทย กรณีศึกษา นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ผู้ร่วมวิจัย ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ 0 0 0 0
  2012 โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 0 0 0 0
  2012 การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กในชุมชน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 1 0 0 0
  2011 การถอดรูปแบบการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนแบบอย่าง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0

  แสดงความคิดเห็น

  (0)