Person Image

  Education

  • Cert. Advanced Educational Technology, University of Northern Colorado (UNC), USA, 2555
  • Doctor of Education (Ed.D.) Educational Technology , Kasetsart University (KU), ไทย, 2558
  • Master of Industrial Education Program Educational Technology in Vocational and Technical Education, (M.I.Ed.), King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL), ไทย, 2548
  • Bachelor of Science (Industrial Computer Technology), Rajabhat Institute Ubon Ratchathani (RIUBON), ไทย, 2546
  • Diploma in Science (Computer), Rajabhat Institute Ubon Ratchathani (RIUBON), ไทย, 2543

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 0 0 0
  2024 รูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนในยุคดิจิทัลเพื่อพัฒนาความยั่งยืนในศตวรรษที่ 21 หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 Developing and Implementing Digital Based Multimedia of English Learning Using Application Integration towards Fostering Critical Literacy of Indonesian and Thai Students ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การพัฒนาตู้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อแนะนำวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีไทยสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 12 Project 7 1 0 0
  2021 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการศึกษาในศตวรรษที่21 ด้วยการบูรณาการการเรียนรู้ดิจิทัลและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ หัวหน้าโครงการ ภาควิชาครุศึกษา 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ วิชาฟุตบอล สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2021 การพัฒนารูปแบบแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้วิชาฟุตบอล ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2021 การประยุกต์การเรียนรู้โดยการใช้การออกแบบเป็นฐานในการสอนสาขานวัตกรรมการศึกษา ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 1 0 0
  2021 การชี้แนะการสอนเพื่อส่งเสริมเจตคติ ของนิสิตครูในการใช้ เกมมิ ฟิเคชั่นแอปส์สำหรับการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาครุศึกษา 0 0 0 0
  2021 รูปแบบการพัฒนาความสามารถการออกเสียงภาษาอังกฤษในวิชาเทคโนโลยีด้วยวิธีการเรียนรู้ออนไลน์ หัวหน้าโครงการย่อย ภาควิชาครุศึกษา 0 0 0 0
  2017 การพัฒนารูปแบบการสอนแบบสืบเสาะแสวงหาความรู้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะอินโฟกราฟิก หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 0 0 0 0
  2017 รูปแบบการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาบูรณาการเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กตามหลักทฤษฎีพหุปัญญา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2017 การพัฒนารูปแบบนวัตกรรมบทเรียนออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2017 การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สุขภาพแบบองค์รวมเพื่อการมีชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2016 การพัฒนารูปแบบการทำงานเว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยใช้หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือ ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2015 รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 9 8 0 0
  2017 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้กิจกรรมทางกายผู้สูงอายุแบบองค์รวม ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1 0 0 0
  2016 แนวปฏิบัติที่ดีและข้อเสนอเชิงนโยบายระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 1 0 0
  2016 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมทางกายต้นแบบเพื่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 1 3 0 0
  2016 แนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2016 ผลกระทบการเลื่อนเปิด-ปิดภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษาตามอาเซียน ผู้ร่วมวิจัย สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2015 โครงการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 หัวหน้าโครงการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 0 0 0 0
  2015 รูปแบบกิจกรรมทางกายเพื่อลดการเสื่อมถอยของสมรรถภาพการทำหน้าที่ทางกายสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 2 1 0 0
  2014 โครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตำรวจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 0 0 0 0
  2014 พัฒนาหลักสูตรอบรมบุคลากรด้านการจัดการความรู้จากงานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
  2014 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 3 2 0 0