Person Image

Administration

Education

  • Cert. Advanced Educational Technology, University of Northern Colorado (UNC), USA, 2555
  • Doctor of Education (Ed.D.) Educational Technology , Kasetsart University (KU), ไทย, 2558
  • Master of Industrial Education Program Educational Technology in Vocational and Technical Education, (M.I.Ed.), King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL), ไทย, 2548
  • Bachelor of Science (Industrial Computer Technology), Rajabhat Institute Ubon Ratchathani (RIUBON), ไทย, 2546
  • Diploma in Science (Computer), Rajabhat Institute Ubon Ratchathani (RIUBON), ไทย, 2543

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2008 การพัฒนาตู้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อแนะนำวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีไทยสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 6 0 0 0
2021 การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ วิชาฟุตบอล สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2021 การพัฒนารูปแบบแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้วิชาฟุตบอล ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2017 การพัฒนารูปแบบการสอนแบบสืบเสาะแสวงหาความรู้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะอินโฟกราฟิก หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 0 0 0 0
2017 รูปแบบการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาบูรณาการเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กตามหลักทฤษฎีพหุปัญญา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
2017 การพัฒนารูปแบบนวัตกรรมบทเรียนออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2017 การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สุขภาพแบบองค์รวมเพื่อการมีชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2016 การพัฒนารูปแบบการทำงานเว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยใช้หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือ ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
2015 รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 8 8 0 0
2017 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้กิจกรรมทางกายผู้สูงอายุแบบองค์รวม ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 0 0 0 0
2016 แนวปฏิบัติที่ดีและข้อเสนอเชิงนโยบายระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 1 0 0
2016 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมทางกายต้นแบบเพื่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 1 3 0 0
2016 แนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
2016 ผลกระทบการเลื่อนเปิด-ปิดภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษาตามอาเซียน ผู้ร่วมวิจัย สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
2015 โครงการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 หัวหน้าโครงการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 0 0 0 0
2015 รูปแบบกิจกรรมทางกายเพื่อลดการเสื่อมถอยของสมรรถภาพการทำหน้าที่ทางกายสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 2 1 0 0
2014 โครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตำรวจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 0 0 0 0
2014 พัฒนาหลักสูตรอบรมบุคลากรด้านการจัดการความรู้จากงานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
2014 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 3 2 0 0