Person Image

  Education

  • สพ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
  • วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2559

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2022 ผลของการใช้ฮอร์โมนโกนาโดโทรปินต่อสมรรถภาพทางระบบสืบพันธุ์และการแสดงออกของฮอร์โมนแอนตี้มูลเลอเรียนในรังไข่สุกรสาว (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2564) หัวหน้าโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2011 การศึกษาเภสัชจลศาสตร์และประสิทธิภาพของ Ivermectin ชนิด Long action ต่อการรักษา Demodicosis ในสุนัข ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 0 0 0
  2018 บทบาทของเลปตินในการเป็นตัวบ่งชี้การตอบสนองต่อฮอร์โมนโกนาโดโทรปินในสุกรสาว หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2017 การแสดงออกของตัวรับฮอร์โมนเอสโตรเจนในรังไข่สุกรสาวที่ถูกเหนี่ยวนำการเป็นสัดด้วยฮอร์โมนโกนาโดโทรปิน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2009 ความสามารถในการย่อยและขับถ่ายอาหารแห้งและอาหารเปียกในสุนัข ผู้ร่วมวิจัย เอกชน 0 0 0 0