Person Image

  Education

  • วท.ม.(พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • สพ.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 0 0 0
  2024 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียในการลดการเกิดเชื้อดื้อยาด้วยกระบวนการไฟฟ้าเคมีโดยใช้ขั้วเพชรเจือโบรอนและโฟโตเฟอเรดเฟนตัน ร่วมกับกระบวนการสร้างเม็ดตะกอนจากสาหร่ายและแบคทีเรีย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2024 การเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อดื้อยาในน้ำเสียและตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียจากโรงพยาบาลสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน 5S rDNA และความชุกของพยาธิ Trichinella ที่แยกได้จากหนูในจังหวัดน่าน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 2 7 0 0
  2023 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้ ทัศนคติและการยอมรับปฏิบัติด้านอาหารปลอดภัยในผู้บริโภคเพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบปลอดโรคไข้หูดับ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การศึกษาเภสัชจลศาสตร์และประสิทธิภาพของ Ivermectin ชนิด Long action ต่อการรักษา Demodicosis ในสุนัข ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การใช้ปะการังทียมเพื่อช่วยลดของเสียไนโตรเจนในตู้เลี้ยงปลา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน VP2 ของเชื้อ canine parvovirus ที่แยกได้จากสุนัขในประเทศไทยในปี 2010 หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
  2010 ความชุกของแอนติบอดีต่อการติดเชื้อ Neospora caninum ในสุนัขทางภาคกลางของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การลดแอนติเจนของเซลล์เม็ดเลือดแดงสุนัขเพื่อการถ่ายโลหิต ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2008 การศึกษาความแปรผันของยีน Bm86 ในทางเดินอาหารส่วนกลาง (Midgut) ของเห็บ โค Rhipicephalus (Boophilus) microplus ในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2008 ความชุกของแอนติบอดีต่อการติดเชื้อ Toxoplasma gondii ในสุกรจากโรงฆ่า ทางภาคเหนือของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0