Person Image

  Education

  • วท.ม.(เภสัชวิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-, ไทย
  • วท.บ.(รังสีเทคนิค), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
  • วท.บ.(รังสีเทคนิค), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2009 การลดปริมาณสารตกค้างจำพวกยาสัตว์ในผลิตภัณฑ์เนื้อหลังจากผ่านขบวนการเก็บการเตรียม และการปรุงอาหาร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การศึกษายาซัลฟาไดเมท็อกซินและไตรเมทโธพริมและการตกค้างของยาในปลาทับทิม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 2 3 0 0
  2015 การศึกษายาเพื่อใช้รักษาโรคในปลากะพงขาวและปลาเก๋า หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 0 0 0 0
  2014 ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบใบมะเขือพวงต่อแผลติดเชื้อในสุนัข ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การกำจัดโลหะหนักปนเปื้อนในแหล่งน้ำด้วยวิธีทางชีวภาพโดยโฟโตออโตโทรฟิกไซยาโนแบคทีเรีย Synechocystis sp. PCC 6803 ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2010 การพัฒนาอาหารเหยื่อมีชีวิตเสริมคาโรทีนอยด์ที่ได้จากสาหร่ายสไปรูลิน่า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 การหาปริมาณสารกันเสียจำพวกพาราเบนตกค้างในแหล่งน้ำบริเวณชุมชน ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยเครื่องมือ HPLC ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2009 ความเสี่ยงจากการปนเปื้อนของโลหะตะกั่วและโลหะแคดเมียมในน้ำนมดิบ ผู้ร่วมวิจัย โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2009 การคัดแยกและการพิสูจน์เอกลักษณ์ของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงที่ไม่ใช้ซัลเฟอร์ ที่มีประสิทธิภาพสูงในการผลิตสารคาโรทีนอยด์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2008 ภัยคุกคามของสารกำจัดศัตรูพืชที่ตกค้างในหนูนาย่าง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 1 1 1 0
  2008 เชื้อเพลิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม I : การคัดแยก และการพิสูจน์เอกลักษณ์ของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงเพื่อการผลิตก๊าซไฮโดรเจนชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 1 1 1 0