Person Image

  Education

  • วท.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย
  • วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรรศาสตร์, ไทย, 2558

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 17 11 0 0
  2023 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้ ทัศนคติและการยอมรับปฏิบัติด้านอาหารปลอดภัยในผู้บริโภคเพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบปลอดโรคไข้หูดับ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การศึกษาวิธีการตรวจหาเชื้อที่นำโดยเห็บแบบใหม่โดยการใช้เทคนิคชีวโมเลกุลค้นหาในตัวเห็บสุนัข (Rhipicephalus sanguineus) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การสืบสวนการติดเชื้อ haemotropic Mycoplasma spp ในแมวเลี้ยงโดย ใช้เทคนิค PCR และการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2017 ความชุกและความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อ Plasmodium knowlesi ที่พบในลิงแสมที่สามารถติดต่อสู่คนในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
  2017 การใช้เทคนิคโปรตีโอมิกส์ตรวจหาออโตแอนติบอดีต่อแอนติเจนของเม็ดเลือดแดงในโรคพยาธิในเม็ดเลือดสุนัขที่เกิดจากการติดเชื้อ Babesia spp. เพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรค ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2016 ยีนและรูปแบบการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิสที่พบในสุกร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 2 0 0
  2010 ความชุกของแอนติบอดีต่อการติดเชื้อ Neospora caninum ในสุนัขทางภาคกลางของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน VP2 ของเชื้อ canine parvovirus ที่แยกได้จากสุนัขในประเทศไทยในปี 2010 ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
  2008 การศึกษาความแปรผันของยีน Bm86 ในทางเดินอาหารส่วนกลาง (Midgut) ของเห็บ โค Rhipicephalus (Boophilus) microplus ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2008 ความชุกและความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อสเตร็พโตค็อคคัส ซูอิส ที่แยกได้จากสุกรในโรงฆ่าสัตว์ ภาคเหนือของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2008 การทดสอบวัคซีนต่อต้านเห็บโค (KU-VAC1) ในภาคสนาม: การทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 3 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 1 3 0 0
  2008 การพัฒนาวัคซีนต่อต้านเห็บโค (Boonphilus microplus) : การทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีน Bm86 และ Bm95 ในภาคสนาม ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1 3 0 0