Person Image

  Education

  • วท.บ.(เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543
  • ปร.ด.(เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 2 2 0 0
  2021 ค้นหาสารต้นแบบต้านเชื้อเอดส์ในแมวจากฐานข้อมูลสารออกฤทธิ์ที่ได้จากเห็ดในประเทศไทย Search for FIV inhibitors from Thai Mushroom database หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาสารต้นแบบต้านเอนไซม์รีเวอร์สทรานสคริบเทสของไวรัสเอดส์ในแมวจากสมุนไพรและเห็ดในประเทศไทยโดยเคมีสารสนเทศและเคมีทางยา หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2016 การค้นหาตัวตัวยับยั้ง NS2B/NS3 โปรติเอสของไวรัสเดงกี่จากฐานข้อมูลสมุนไพรไทยโดยอาศัยวิธีการคัดสรรเสมือนจริงและการจำลองพลวัตเชิงโมเลกุล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 10 7 0 0
  2023 การค้นหาสารออกฤทธิ์ใหม่ในพืชสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ และการศึกษากลไกการทำงานของเซลล์ด้วยการวิเคราะห์ทรานสคริปโตม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2022 ค้นหาสารต้นแบบต้านเชื้อเอดส์ในแมวจากฐานข้อมูลสารออกฤทธิ์ที่ได้จากเห็ดในประเทศไทย Search for FIV inhibitors from Thai Mushroom database หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาสารต้นแบบต้านเอนไซม์รีเวอร์สทรานสคริบเทสของไวรัสเอดส์ในแมวจากสมุนไพรและเห็ดในประเทศไทยโดยเคมีสารสนเทศและเคมีทางยา หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2018 ฐานข้อมูลโครงสร้างสามมิติของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเห็ดที่พบในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2018 การพัฒนาตัวยับยั้งเอนไซม์ไคเนสเพื่อเป็นสารต้านมาลาเรียกลุ่มใหม่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดในประเทศไทย หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2017 การค้นหาตัวตัวยับยั้ง NS2B/NS3 โปรติเอสของไวรัสเดงกี่จากฐานข้อมูลสมุนไพรไทยโดยอาศัยวิธีการคัดสรรเสมือนจริงและการจำลองพลวัตเชิงโมเลกุล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2015 การศึกษาการจับของตัวยับยั้งเอ็นเอส 3 โปรติเอสของไวรัสเดงกี่โดยอาศัยการจำลองพลวัตเชิงโมเลกุลและการคำนวณเคมีควอนตัม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 6 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 28 54 1 0
  2017 การค้นหาและการสร้างยาใหม่จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสำหรับสังคมผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 4 0 0 0
  2016 การค้นหาสารต้นแบบสำหรับยารักษาโรคอัลไซเมอร์และเบาหวานจาก ทรัพยากรพืชและราของไทยและการศึกษากลไกการออกฤทธิ์:การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ทางเภสัชของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 5 2 0 0
  2010 นวัตกรรมวิจัยเพื่อค้นหายาต้านเอดส์ (ระยะที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 14 52 1 0
  2010 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืช Dipterocarpaceous ในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2009 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพในการยับยั้งและอัตรกิริยาที่มีต่อกรดอะมิโนในโพรงการจับของตัวยับยั้งนอนนิวคลีโอไซด์ของเอนไซม์การถ่ายแบบ เอช ไอ วี-1 ด้วยระเบียบวิธีโมเลกุลลาร์ด๊อกกิ้งและการคำนวณเคมีควอนตัม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2008 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพในการยับยั้งและอัตรกิริยาที่มีต่อกรดอะมิโนในโพรงการจับของตัวยับยั้งนอนนิวคลีโอไซด์ของเอนไซม์การถ่ายแบบ เอช ไอ วี-1 ด้วยระเบียบวิธีโมเลกุลลาร์ด๊อกกิ้งและการคำนวณเคมีควอนตัม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2007 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพในการยับยั้งและอัตรกิริยาที่มีต่อกรดอะมิโนในโพรงการจับของตัวยับยั้งนอนนิวคลีโอไซด์ของเอนไซม์การถ่ายแบบ เอช ไอ วี-1 ด้วยระเบียบวิธีโมเลกุลลาร์ด๊อกกิ้งและการคำนวณเคมีควอนตัม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 5 0 0 0