Person Image

  Education

  • วศ.บ. (วิศวกรรมชลประทาน), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
  • วศ.ม. (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • วศ.ด. (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2553

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 1 2 0 0
  2016 การศึกษาเพื่อบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำลำภาชี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2016 การจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการลุ่มน้ำลำภาชี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2016 การบริหารจัดการเพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้ำในลุ่มน้ำลำภาชี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การป้องกันการกัดเซาะหน้าดินจากการเกิดฝนตกหนักในลุ่มน้ำลำภาชี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาและปรับปรุงโค้งเกณฑ์การบริหารงานอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เพื่อรองรับความแปรปรวนของฝน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการปลูกหญ้าแฝกในการควบคุมการเกิดร่องน้ำลึก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 18 Project 16 14 0 0
  2021 การเพิ่มผลสัมฤทธิ์และการลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเพชรบุรีด้วยฝนหลวง (ปี 2) หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 0 0 0
  2020 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของฝนหลวงกับฝนภาคพื้นดินในลุ่มน้ำเพชรบุรี หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 1 0 0
  2019 การวิเคราะห์ทรัพยากรน้ำและอุทกภัยในลุ่มน้ำเพชรบุรีภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 2 0 0
  2019 การบริหารจัดการน้ำครบวัฏจักรอย่างยั่งยืนพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 2 0 0
  2018 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อการเกิดอุทกภัยในลุ่มน้ำเพชรบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2018 การจัดการทรัพยากรน้ำของลุ่มน้ำเพชรบุรีภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม ผู้ประสานงาน ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2018 การบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจานภายใต้สภาวะน้ำหลากสูงสุดที่อาจเป็นไปได้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การศึกษาเพื่อบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำลำภาชี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การศึกษาสัณฐานวิทยาของแม่น้ำลำภาชี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 3 0 0
  2017 การจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการลุ่มน้ำลำภาชี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
  2017 การบริหารจัดการเพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้ำในลุ่มน้ำลำภาชี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2017 การป้องกันการกัดเซาะหน้าดินจากการเกิดฝนตกหนักในลุ่มน้ำลำภาชี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2017 การประเมินปริมาณน้ำหลากสูงสุดโดยใช้ขนาดและรูปร่างของลำน้ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การศึกษาการเคลื่อนตัวของตะกอนดินในลุ่มน้ำลำภาชี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2015 การศึกษาการเคลื่อนตัวของตะกอนดินในลุ่มน้ำป่าสัก หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 2 0 0 0
  2009 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในโครงการส่งนำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 1 0 0
  2009 การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการปลูกหญ้าแฝกในการควบคุมการเกิดร่องน้ำลึก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2008 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในโครงการส่งนำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 5 13 0 0
  2017 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบ ท่อส่งน้ำดิบอ่างเก็บน้ำประแสร์-อ่างเก็บน้ำหนองค้อ-อ่างเก็บน้ำบางพระ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้าภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2016 การศึกษาศักยภาพพื้นที่รองรับน้ำหลากเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งในลุ่มน้ำชีตอนบน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2 0 0 0
  2015 โครงการติดตั้งระบบตรวจวัดเพื่อการติดตามและบริหารจัดการน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน หัวหน้าโครงการ กรมชลประทาน 0 2 0 0
  2015 การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน้ำ 25 ลุ่มน้ำ ผู้ร่วมวิจัย กรมทรัพยากรน้ำ 1 0 0 0
  2014 โครงการติดตั้วระบบตรวจวัดเพื่อการติดตามและบริหารจัดการน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช หัวหน้าโครงการ กรมชลประทาน 0 2 0 0
  2014 โครงการศึกษาศักยภาพการใช้น้ำจากบ่อเก็บน้ำเอกชน พื้นที่จังหวัดชลบุรี ผู้ร่วมวิจัย บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2013 การบูรณาการกระบวนการมีส่วนร่วมในการวางแผน เพื่อความมั่นคงด้านน้ำจังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 2 0 0
  2011 การวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำจังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 6 0 0
  2010 การปรับปรุงระบบการจัดการสภาวะน้ำท่วมในลุ่มน้ำโดยการบริหารอ่างเก็บน้ำที่เหมาะสมและการพยากรณ์เตือนภัย ณ เวลาจริง: กรณีศึกษาลุ่มน้ำท่าตะเภา จังหวัดชุมพร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2008 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลุ่มน้ำคลองอู่เรือ จังหวัดราชบุรี ผู้ร่วมวิจัย กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0